Ochrona danych osobowych pacjentów i dokumentacja medyczna w 2017 r.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW I DOKUMENTACJA MEDYCZNA W 2017 R.

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Wzmocniona zostanie ochrona danych osobowych pacjentów. Ujednolicone zostaną przepisy dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej. Na placówki ochrony zdrowia nałożone zostaną obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji medycznej i to pod karą grzywny.

Kierownik placówki będzie zobowiązany zaktualizować regulamin organizacyjny, sporządzić i  prowadzić wykaz udostępnianej dokumentacji medycznej, rejestr wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej oraz podpisać stosowne umowy o przechowywaniu tychże dokumentów.

ZMIANY W PRAWACH PACJENTA 

Zgodnie z nowelizacją każdy pacjent będzie miał prawo do leczenia bólu, bez względu na źródło jego pochodzenia, wiek pacjenta oraz niezależnie od miejsca pobytu. Pacjent zyska też prawo decydowania o obecności osoby bliskiej podczas udzielania świadczenia zdrowotnego.

Pacjent będzie mógł żądać informacji o stanie swojego zdrowia nie tylko od lekarza, ale także od innych medyków. Zatem np. w trakcie transportu do szpitala czy akcji ratunkowej uzyska te informacje od ratownika medycznego. Rozwiązanie to ma umożliwić skuteczne wyrażenie sprzeciwu wobec wykonania czynności ratunkowych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej w celu ochrony zdrowia, udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a także w związku z obsługą i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym ta dokumentacja jest przetwarzana upoważnieni będą nie tylko medycy, ale także inne osoby upoważnione przez placówkę. Osoby takie zobowiązane będą do zachowania w tajemnicy tych informacji, także po śmierci pacjenta. Nowe rozwiązanie rozwiewa zatem dotychczasowe wątpliwości, do kiedy należy dochować tajemnicy.

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Po śmierci pacjenta dokumentacja będzie udostępniania osobie upoważnionej za jego życia. Zapisy te ujednolicą praktyki wydawania tejże dokumentacji. W niektórych placówkach przyjęła się bowiem praktyka, że bliscy zmarłego mają wgląd do dokumentacji zmarłego, ale już nie mogą dostać jej kopii.

Oryginał dokumentacji będzie wydawany tylko na żądanie organów władzy publicznej i sądów. Wyjątkiem będzie sytuacja, kiedy sporządzenie kopii mogłoby spowodować opóźnienie w udzieleniu świadczenia zdrowotnego, które może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta.

Papierowa dokumentacja będzie udostępniana do wglądu w miejscu udzielania świadczeń lub poprzez sporządzanie kopii, odpisów, wyciągów albo wydruków. Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) ma być udostępniana za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, m.in. za pośrednictwem poczty email lub na informatycznym nośniku danych. Obniżona zostanie maksymalna opłata za sporządzenie jednej strony kopii dokumentacji medycznej prowadzonej zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Opłata wyniesie maksymalnie 30 groszy brutto za kopię (obecnie 84 grosze).

Sygnalizujemy, że na placówki nałożono obowiązek prowadzenia wykazu zawierającego informacje dotyczące udostępnionej dokumentacji. Wykaz taki ma zawierać imię i nazwisko pacjenta, sposób i zakres udostępnionych informacji, datę, podpis osoby udostępniającej.

Ponadto, jeśli w podmiocie leczniczym dokumentacja medyczna będzie udostępniana w formie skanów za pośrednictwem poczty email, to kierownik powinien wprowadzić regulamin organizacyjny wydawania takich dokumentów.

PRZECHOWYWANIE I ZABEZPIECZANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Placówki mają obowiązek przechowywania skierowań na badania i zleceń lekarzy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia. Skierowania na badania, które nie zostały udzielone z tego powodu, że pacjent się nie zjawił będą przechowywane przez 2 lata od końca roku kalendarzowego, w którym zostały wystawione.

Po zakończeniu działalności leczniczej przez podmiot leczniczy jego dokumentację medyczną przejmie ta placówka, która przejęła jego zadania. Jeśli nie ma takiego podmiotu, to jego zadania przejmie podmiot tworzący albo sprawujący nadzór nad SP ZOZ-em lub instytutem badawczym. W przypadku śmierci osoby wykonującej praktykę medyczną podmiotem zobowiązanym do zabezpieczenia dokumentacji medycznej będzie samorząd zawodowy, właściwa okręgowa izba lekarska lub okręgowa izba pielęgniarek i położnych.

Podmioty wskazane powyżej mogą zawrzeć umowę o przechowywanie dokumentacji medycznej, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Co więcej, przewidziano kary finansowe dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, które nie dopełnią obowiązków w zakresie zabezpieczenia dokumentacji medycznej po zakończeniu działalności leczniczej. Wojewoda będzie mógł nałożyć na ostatniego kierownika placówki, likwidatora albo syndyka grzywnę w wysokości do trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Odwołania od decyzji o nałożeniu grzywny będą kierowane do Ministra Zdrowia (MZ).

INNE ZMIANY

Zmienią się przepisy związane z kompetencjami Rzecznika Praw Pacjenta (RPP). Pacjenci zyskają prawo do złożenia skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia RPP w swoich indywidualnych sprawach. Nadmienić należy, że na wojewodów nałożono dodatkowe obowiązki w związku z postępowaniami przed odpowiednią wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Będą musieli raz na kwartał informować MZ i RPP o pracach wojewódzkich komisji.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać  po przejściu procesu legislacyjnego, tj. za około kilka miesięcy. Mają wejść w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia.

Więcej o dokumentacji medycznej pisaliśmy: tutaj

Natalia Dyda, Aplikant radcowski, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: www.sxc.hu