ALERT PRAWNY: Skutki wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej w 2017 roku

Przypominamy, że w związku z wprowadzeniem w 2017 roku minimalnej stawki godzinowej w kwocie 13 zł brutto przy zleceniach oraz umowach o świadczenie usług, placówki powinny podjąć odpowiednie działania w celu dostosowania do tych zmian umów na usługi outsourcingowe i tym podobne wykonywane przez firmy zewnętrzne.

Dodatkowo wzrośnie wynagrodzenie osób pracujących w porze nocnej za stawki minimalne. Do wartości wynagrodzenia minimalnego takich pracowników nie będzie można doliczyć dodatku za pracę w nocy.

Sygnalizujemy, że powyższe zmiany wpływają na wysokość kosztów realizacji umów o zamówienia publiczne zawieranych przez SP ZOZ-y i spółki publiczne, jak i umów cywilnych podpisywanych przez placówki prywatne.

PROCEDURA NEGOCJACYJNA

Jeśli wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej spowoduje wzrost kosztów wykonania zlecenia lub świadczenia usług na podstawie umowy zawartej przed 1 września 2016 r., każda ze stron może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o renegocjowanie jej warunków.

UWAGA: Termin na złożenie wniosku o przeprowadzenie negocjacji mija 31 grudnia 2016 r. Przy podwyższaniu wartości zamówienia będzie brana pod uwagę tylko część pozostała do realizacji po 1 stycznia 2017 r.

Jeżeli firma zewnętrzna, np. sprzątająca czy cateringowa, chce podwyższyć swoje wynagrodzenie, to musi przedstawić sposób i podstawę wyliczenia tej podwyżki. Placówka może zaakceptować nowe warunki i zawrzeć porozumienie. Strony mają 30 dni od dnia doręczenia pisemnego wniosku na zawarcie porozumienia. Będzie ono obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Jeżeli strony nie zaakceptują tych warunków, to mogą rozwiązać umowę po upływie 30 dni od otrzymania pisemnego wniosku o negocjacje. Niezawarcie porozumienia w tym terminie uprawnia bowiem każdą ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

UWAGA: Placówka prywatna i firma zewnętrzna mogą rozwiązać umowę cywilną z zachowaniem dwumiesięcznego lub też umownego okresu wypowiedzenia.

Należy rozważyć plusy i minusy renegocjowania kontraktów. Może się bowiem okazać, że warto zgodzić się na podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy i zawrzeć porozumienie, zamiast ponosić koszt rozpisania nowego przetargu lub zatrudnienia pracowników, którzy będą wykonywać dotychczas zakontraktowane świadczenia.

UMOWY NA NOWYCH WARUNKACH

Konstruując nową umowę o zamówienie publiczne na okres ponad 12 miesięcy, należy zawrzeć w niej zapis o możliwości jej zmiany. Klauzula taka ma dotyczyć nie tylko, jak dotychczas, wzrostu minimalnego wynagrodzenia, ale również podwyższenia minimalnej stawki godzinowej.  W umowach outsourcingowych zawieranych na krótszy okres czasu strony mogą dowolnie wprowadzić zapisy waloryzacyjne.

Podsumowując, ze względu na powyższe zmiany wpływające na koszty realizacji kontraktów strony mogą renegocjować umowy outsourcingowe. W tym celu mogą do 31 grudnia 2016 r. złożyć pisemny wniosek o podjęcie negocjacji. Po upływie 30 dni od dnia doręczenia takiego wniosku każda ze stron może rozwiązać umowę.

 

PODSTAWA PRAWNA:

  1. 734, 750 Kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380)
  2. 142 ust. 5 pkt 2 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164)
  3. Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1265)
  4. Rozporządzenie RM z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U.2016.1456)
  5. Obwieszczenie Prezesa RM z 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. (M.P.2016.934).

AUTORZY:

Sławomir Molęda, Partner, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Natalia Dyda, Aplikant radcowski, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl


Źródło zdjęcia: www.pl.freeimages.com