Komentarz Eksperta do listu PPOZ do Pani Premier

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia opublikowało treść listu skierowanego do Pani Premier Beaty Szydło dotyczącego obowiązku placówek leczniczych do przechowywania i udostępniania oryginałów dokumentacji medycznej.

Pełna treść listu PPOZ do Pani Premier Beaty Szydło dostępna jest tutaj:  http://www.porozumieniepoz.pl/aktualnosci/pismo-do-premier-rp/5734/

PPOZ uważa, że zasadniczym kierunkiem zmian ustawowych powinno być wprowadzenie zasady, zgodnie z którą oryginał dokumentacji medycznej jest wydawany jedynie wyjątkowo i tylko na życzenie wyraźnie wskazanych organów – pacjentom należy zaś wydawać jej kopie i odpisy. W interesie pacjenta jest bowiem, aby dokumentacja była łatwo dostępna w sytuacji wystąpienia stanu zagrożenia jego życia lub zdrowia (a w takim stanie pacjent, jeśli przechowuje dokumentację w domu, nie będzie mógł okazać jej zainteresowanemu lekarzowi!).

autor - slawomir moleda

Pani Prezes PPOZ wskazała, że niepewność w zakresie właściwego rozumienia obowiązującego dziś prawa oraz horrendalnie wysokie kary finansowe nakładane na świadczeniodawców zmuszonych do jego samodzielnej interpretacji godzą w zaufanie świadczeniodawców do całego systemu opieki zdrowotnej.

W związku z powyższą publikacją listu PPOZ i tak ważnym zagadnieniem jakim jest prawo do udostępniania i przechowywania oryginałów dokumentacji medycznej, poniżej zamieszczamy komentarz eksperta Departamentu Prawa Medycznego Kancelarii mecenasa Sławomira Molędy:

KOMENTARZ DO STANOWISKA PPOZ WYRAŻONEGO W LIŚCIE DO PANI PREMIER

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej. Jego decyzje mają charakter władczy i muszą być respektowane niezależnie od tego, czy dana placówka medyczna zgadza się z nimi, czy nie. Jeżeli się nie zgadza, to może wystąpić do sądu. Lecz nie wolno jej lekceważyć decyzji Rzecznika, jak uczyniła to przychodnia w Wągrowcu.

Kara nie została wymierzona od razu. Najpierw Rzecznik wydał decyzję, w której wezwał szpital do zaniechania praktyki polegającej na niewydawaniu oryginałów dokumentacji pacjentom. Szpital nie zaskarżył decyzji ani nie podporządkował się jej. Kontynuował swoją praktykę jak gdyby nigdy nic i za to właśnie został ukarany. Do sądu odwołał się dopiero od decyzji o ukaraniu. Kara jest wysoka, lecz – jak podkreślił sąd – adekwatna do uporu, z jakim przychodnia odmawiała podporządkowania się decyzji Rzecznika.

To prawda, że przepisy o wydawaniu dokumentacji pacjentom były różnie interpretowane. Dotyczyło to również orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych. Jednakże 19 kwietnia br. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przyznał rację Rzecznikowi i tym samym potwierdził prawo pacjentów do oryginałów dokumentacji. Sporna kwestia została zatem rozstrzygnięta w sposób ostateczny. Na marginesie dodam, że w sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia nie nałożono żadnej kary. Gabinet lekarski odwołał się bowiem od pierwszej decyzji Rzecznika, nie lekceważąc jej.

Nie znam sprawy, w której sąd nałożył kilkutysięczną grzywnę za niewykonanie wezwania do złożenia oryginałów dokumentacji. Podejrzewam, że mogło dojść do zaniedbań po stronie ukaranej placówki, polegających np. na złożeniu kopii bez dodatkowych wyjaśnień. Zakładam, że sąd nie nałożyłby grzywny, gdyby został prawidłowo poinformowany o wydaniu oryginałów pacjentowi. Nie mógłby bowiem domagać się wykonania rzeczy niemożliwej (impossibilium nulla obligatio est).

Zmiana przepisów w zakresie udostępniania oryginałów dokumentacji pacjentom jest planowana od dawna. Pierwsze założenia do projektu nowelizacji pojawiły się dwa lata temu. W ubiegłym roku projekt przeszedł konsultacje publiczne i oczekuje na dalsze prace legislacyjne. Prawo pacjenta do oryginałów dokumentacji ma zostać ograniczone do przypadków, w których sporządzenie kopii mogłoby spowodować zwłokę zagrażającą jego życiu lub zdrowiu.

PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 27, 64 i 68 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
2. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 kwietnia 2016 r.;
3. art. 1 pkt 5 projektu z 1 czerwca 2015 r. ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw;


Autor: Sławomir Molęda, partner, KONDRAT i Partnerzy

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl


Źródło zdjęcia: www.sxc.hu