Najnowsze zmiany projektu Ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Projekt Ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej przeszedł etap konsultacji społecznych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone ostatnio do Projektu.

“Projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej przeszedł etap konsultacji, w wyniku których zmieniono termin pokrycia straty netto przez podmiot tworzący. Został on wydłużony z 3 do 9 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ-u.

 

autor - slawomir moleda

Ustanowiono wyraźne upoważnienie ustawowe do przekazywania SP ZOZ-om nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.

Zmianie uległa ponadto delegacja dla ministra zdrowia do wydania rozporządzenia w sprawie standardów postępowania medycznego. Uznano, iż podmiotami właściwymi do określania standardów medycznych są lekarskie towarzystwa naukowe, natomiast minister zdrowia otrzyma upoważnienie do określania standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej. Dotychczasowe rozporządzenia w sprawie standardów medycznych zachowają moc do czasu wydania w ich miejsce nowych rozporządzeń, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2020 r.

 

Projekt został uzupełniony o kilka poprawek, które mają na celu uproszczenie wykonywania działalności leczniczej. Poprawki dotyczą:

1. zwolnienia kierowników podmiotów leczniczych z obowiązku przekazywania Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną;

2. zwolnienia podmiotów wykonujących działalność leczniczą z obowiązku przedkładania organowi rejestrowemu:

a) opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu wymagań w zakresie pomieszczeń i urządzeń,

b) polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

c) innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej;

3. zwolnienia indywidualnych i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich oraz pielęgniarskich wykonywanych wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (zakładzie leczniczym) z obowiązku określania regulaminu organizacyjnego;

4. zwolnienia uczelni medycznych z obowiązku przeprowadzania kontroli swoich podmiotów leczniczych co najmniej raz na 6 miesięcy;

5. konkursu na stanowisko zastępcy kierownika, który będzie ogłaszany przez kierownika SP ZOZ-u lub innego podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą zamiast przez podmiot tworzący.

 

PODSTAWA PRAWNA:

art. 1 pkt 7 lit. b, pkt 11, 12, 14 lit. c, pkt 27, 30 lit. c, pkt 31, 32, 34 i 39 lit. b, art. 11 i 38 projektu z dnia 11 maja 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

(http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12283803/12344699/12344700/dokument220574.pdf)


Autor: Sławomir Molęda, partner, KONDRAT i Partnerzy”

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl


Źródło zdjęcia: www.sxc.hu