Fizjoterapeuta – czy i kiedy musi się zarejestrować jako podmiot leczniczy?

Fizjoterapeuta, który rozpocznie wykonywać zawód, w tym w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, po 31 maja 2016 r. obowiązany jest do zarejestrowana się jako podmiot leczniczy w Krajowym Rejestrze Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą (dalej: “rejestr medyczny”). Jeśli działał przed tą datą, to ma czas do rejestracji ww. działalności do 30 listopada 2018 r. I to pod rygorem utraty prawa do wykonywania zawodu.

31 maja 2016 r. weszła w życie Ustawa z 25 września 2015 r. o wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty. Od tej daty fizjoterapeuta stał się samodzielnym zawodem medycznym uregulowanym ustawowo. Określono m.in. zasady wykonywania zawodu, uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu, a także odpowiedzialności zawodowej.

Nałożono na fizjoterapeutę liczne obowiązki. Musi on zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów (dalej: “rejestr fizjoterapeutów”) prowadzonym przez Krajową Radę Fizjoterapeutów. Ponadto, powinien zarejestrować się jako podmiot leczniczy w Rejestrze Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą.

Jeśli więc fizjoterapeuta prowadził działalność przed wejściem w życie ww. Ustawy, to ma czas do 30 listopada 2018 r. na zarejestrowanie się jako podmiot leczniczy w RPPDL. Jeśli rozpoczął działalność po 31 maja 2016 r., to ma obowiązek rejestracji  w rejestrze medycznym jeszcze przed listopadem, tj. przed rozpoczęciem wykonywania zawodu.

Podkreślenia wymaga, że w przepisach dotyczących działalności leczniczej brak jest zapisów przyznających fizjoterapeutom analogicznych uprawnień, które mają lekarze, lekarze dentyści oraz pielęgniarki i położne dotyczących możliwości rejestracji jednoosobowych działalności jako indywidualnej lub grupowej praktyki. Zatem fizjoterapeuci mogą złożyć wniosek o wpis do rejestru medycznego tylko jako podmiot leczniczy na zasadach ogólnych. Aktualnie brak jest bowiem przepisów szczególnych, które umożliwiłyby rejestrację praktyki “fizjoterapeutycznej” indywidualnej czy też grupowej.

Złożenie wniosku o rejestrację jako podmiot leczniczy wiąże się z uiszczeniem wyższej niż od wniosku o rejestrację jako praktyka zawodowa opłaty od wniosku oraz spełnieniem licznych, surowszych wymagań przestrzennych, sanitarnych, instalacyjnych. Tym samym wydaje się, że zgodnie z zasadami równości i sprawiedliwości społecznej należałoby przyznać  fizjoterapeucie uprawnienia do wykonywania zawodu w formie tzw. praktyki zawodowej, tak jak innym wskazanym powyżej zawodom medycznym. Warto dodać, że samorząd fizjoterapeutów zabiega już o zmianę ww. przepisów jeszcze przed 30 listopada br.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. art. 4, 10, 17, 22, 100 Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.);
  2. art. 4 ust. 6; 143 ust. 3 Ustawy z 25 września 2015 r. o wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty (Dz.U.2018.505).

 AUTORZY:

Sławomir Molęda, Partner, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Natalia Dyda, Aplikant radcowski, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl