10 w skali Beauforta w świadczeniach z onkologii

10 w skali Beauforta w świadczeniach z onkologii

Lekarze alarmują, że Polskę zaleje fala pacjentów onkologicznych. Ze względu na starzenie się społeczeństwa,  rosnące wskaźniki otyłości wzrasta również odsetek zapadalności na nowotwory złośliwe. Polski system zdrowia nie jest na to gotowy.

Pilną konieczność zmian prawnych widzi również Ministerstwo Zdrowia.

Projekt Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z dnia 10 maja 2016 r.  zakłada zmiany, które w większości należy ocenić pozytywnie.

autor
Obawę budzi  jedno z założeń tj.  uchylenie przepisu o bezlimitowym rozliczaniu świadczeń w ramach pakietu onkologicznego. Założenie to zostało krótko opisane w uzasadnieniu projektu jako mające na celu wyłącznie ujednolicenie przepisów dotyczących rozliczania świadczeń.

Zapewnienia ze strony MZ, że świadczenia onkologiczne zostaną nielimitowane należy uznać za mało wiarygodne.

Pełny tekst oświadczenia informacyjnego MZ jest dostępny tutaj: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/swiadczenia-onkologiczne-udzielane-na-podstawie-karty-dilo-pozostana-nielimitowane/

MZ wskazuje, że świadczenia dotyczące diagnostyki i leczenia onkologicznego będą mogły być rozliczane bezlimitowo w sposób jaki jest stosowany np. w przypadku porodów.

Zgodnie z formularzem umowy z NFZ stanowiącej załącznik do zarządzenia Prezesa NFZ na podstawie którego są rozliczane  świadczenia szpitalne, obligatoryjnym postanowieniem kontraktu jest wskazanie maksymalnej kwoty zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w danym okresie. Wniosek, że wkrótce będą wprowadzone poszczególne limity świadczeń nasuwa się sam.

Zawieranie umów o świadczenie limitowane w zakresie onkologii na zasadach ogólnych powodować będzie duże trudności z uzyskaniem przez świadczeniodawców wypłat środków za świadczenia ponadlimitowe.

Zgodnie  z ugruntowanym poglądem doktryny rozpoznanie choroby nowotworowej obliguje lekarza do poddania pacjenta pilnemu trybowi leczenia i natychmiastowego zastosowania chemioterapii. Podmiot leczniczy nie może zatem odmówić niezwłocznego udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowej, pilnej pomocy medycznej, jeżeli istnieje zagrożenie zdrowia lub życia.  Nawet jeśli podmiot leczniczy przekroczy limity określone w kontakcie z Funduszem i nawet jeśli jest to świadczenie planowane.

Ponadto w trybie pilnym trudniej dochodzi się roszczeń z tytułu kontraktów  z Funduszem i to na podmiocie leczniczym ciąży obowiązek wykazania przesłanek ściśle określonych w przepisach.

Nowe regulacje mogą być zatem niezgodne z podstawowymi prawami ochrony życia i zdrowia zagwarantowanymi w Konstytucji.

Problem dochodzenia roszczeń za świadczenia ponadlimitowe będzie dodatkowo utrudniony jeśli w życie wejdą od dawna zapowiadane postulaty MZ dotyczące likwidacji NFZ.

Nie określono jeszcze następców prawnych Funduszu. Nie wiadomo jeszcze do kogo będą kierowane roszczenia o nadwykonania i jaki to będzie miało wpływ na ściągalność roszczeń oraz szybkość postępowań sądowych.

 

Pozostałe zmiany należy ocenić pozytywnie:

1+ Likwidacja obowiązkowego zwoływania konsyliów lekarskich powinno sprawić, że sprawniej zostanie wydawana większa liczba kart DiLO. Dotychczas tylko ok. połowa chorych z “zieloną kartą” przechodziła przez wielospecjalistyczne konsylium. Sformalizowana procedura przed konsyliami znacznie wydłużała i utrudniała wdrożenie leczenia.

Praktyka pokazała, że obawy dotyczące zbyt pochopnego wystawiania przez lekarzy POZ kart DiLO okazały się nieuzasadnione.
2+ Umożliwienie wydawania karty DiLO lekarzowi specjaliście, który stwierdził podejrzenie nowotworu, powinno usprawnić ten proces.
3+ Korzystną zmianą dla pacjentów i świadczeniodawców będzie również “odchudzenie” karty DiLO  i uproszczenie sprawozdawczości dotyczącej list pacjentów onkologicznych.

4+ Przyznanie ministrowi do spraw zdrowia możliwości ogłaszania wytycznych postępowania w zakresie diagnostyki i leczenia oraz opracowywania mierników ich oceny również należy ocenić pozytywnie.

Standaryzacja świadczeń na przykładzie opieki okołoporodowej dotyczącej ciąży fizjologicznej sprawdziła się w praktyce. Należy się spodziewać również poprawy wskaźników szybkości diagnozy i efektywności leczenia onkologicznego po wprowadzeniu szczegółowych wytycznych  i zaleceń opracowanych przez zespoły eksperckie.

+5 Zaproponowano rezygnację ze wskaźnika rozpoznawania nowotworów, który eksperci oceniali jako nieskuteczny. Może być to krok ku utworzeniu regionalnych map zdrowotnych w zakresie onkologii.

+6 Papierowa wersja kart DiLO zostanie ograniczona do minimum. Projekt zakłada zatem znaczne ułatwienia sprawozdawczości świadczeniodawców.

Zgodnie z najnowszym raportem Onkobarometru Fundacji Watch Health Care czas oczekiwania na badania diagnostyczne i poszczególne rodzaje terapii jest dwa razy dłuższy dla pacjentów bez karty DiLO (ok. 5 tygodni) niż z kartą DiLO (ok. 2 tygodni). Zrealizowanie założeń projektu powinno  skrócić chorym czas przejścia ścieżki onkologicznej.

opinia ekspertów Kancelarii Kondrat i Partnerzy do zmian w świadczeniach onkologicznych

opinia ekspertów Kancelarii Kondrat i Partnerzy do zmian w świadczeniach onkologicznych

Źródło zdjęcia: http://www.korektorzdrowia.pl/barometr/onkologia/

Mimo szeregu pozytywnych założeń projekt nie spełnia oczekiwań ani pacjentów ani tym bardziej placówek leczniczych. Budzi uzasadnione wątpliwości co do dalszego finansowania bez limitu świadczeń onkologicznych. Brak w nim kompleksowego i skoordynowanego uregulowania procedury leczenia nowotworów. Projekt MZ należy uznać jedynie za doraźne i cząstkowe działanie naprawcze i interwencyjne.

ŹRÓDŁA:

  1. Projekt Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z dnia 10 maja 2016 r.
  2. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U.2015.581).
  1. Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 89/2013/DSOZ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne
  2. Onkobarometr Fundacji Watch Health Care:(www.korektorzdrowia.pl/onkobarometr/czasyoczekiwania/ )
  3. Oświadczenie MZ dotyczące nielimitowania świadczeń onkologicznych
  4. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiuz dnia 11 grudnia 2013 r. o sygn. akt: I ACa 1205/13.

Autor: Natalia Dyda, aplikant radcowski, KONDRAT i Partnerzy

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl


Źródło zdjęcia: www.sxc.hu