Ubezpieczyciel pokryje koszty prywatnego leczenia i rehabilitacji

W dniu 19 maja 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę o sygn. akt: III CZP 63/15 dotyczącą kosztów leczenia pokrywanych z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego:

Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych.

Treść uchwały dostępna jest tutaj: http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne.aspx?ItemID=859&ListName=Zagadnienia_prawne&Rok=2015

Uchwała została podjęta na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych.

Treść wniosku dostępna jest tutaj: http://rf.gov.pl/pdf/wniosek_444_2015.pdf

autor

 

Rozbieżność w dotychczasowym orzecznictwie dotyczyła pokrycia poniesionych przez poszkodowanego kosztów leczenia i rehabililitacji. Mowa o kosztach celowych i niezbędnych do odzyskania zdrowia. Problem dotyczył leczenia lub rehabilitacji przeprowadzanych w prywatnych placówkach medycznych.

Badania CBOS ukazują, że prawie połowa Polaków korzysta z prywatnej opieki medycznej, a głównym powodem wymienianym przez badanych jest krótszy czas oczekiwania na wizytę u specjalisty. W wielu przypadkach na wizytę u specjalisty trzeba czekać powyżej kilku miesięcy.

Wielokrotnie sądy powszechne podkreślały, że fakt, iż bezpłatna opieka medyczna w Polsce nie jest realizowana w krótkim czasie i wystarczającym zakresie jest powszechnie znany.

Przykładowo w ciężkich przypadkach uzasadnione może być żądanie zwrotu kosztów, jakie poszkodowany poniósł na prywatną  konsultację u wybitnego specjalisty. Często pokrycie uzasadnionych i celowych kosztów leczenia należy się poszkodowanemu nawet gdy podjęte działania nie przyniosły poprawy zdrowia.

Zdarzały się sytuacje, w których sąd odmawiał zasądzenia kosztów prywatnego leczenia wskazując, że dane usługi medyczne były dostępne w publicznych placówkach leczniczych.

Ubezpieczyciele powoływali się bowiem na przepis stanowiący, że niedochowanie obowiązku zapobieżenia zwiększeniu szkody, powoduje, że poszkodowanemu nie należy się zwrot kosztów. Z tego względu podnosili argument, że leczenie się poszkodowanego w prywatnej placówce w sytuacji, gdy usługa medyczna finansowana jest przez NFZ sprawia, że nie należy mu się odszkodowanie.

Zgodnie z treścią powyższej uchwały nie budzi już wątpliwości, że można się leczyć i rehabilitować prywatnie. Podjęcie powyższej Uchwały przez Sąd Najwyższy spowoduje ograniczenie nieuczciwych praktyki ubezpieczycieli i ułatwi oraz przyspieszy procesy odszkodowawcze.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
  2. art. 16 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 392)
  3.  art. 15 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2008 nr 164 poz. 1027)

Autor: Natalia Dyda, aplikant radcowski, KONDRAT i Partnerzy

Źródło zdjęcia: www.sxc.hu