Czy szpitale zostaną zalane pozwami? Nowe standardy w opiece okołoporodowej od dnia 1 czerwca 2016 r.

Nowe standardy w opiece okołoporodowej: ciąża powikłana i łagodzenie bólu.

Ogólny standard staranności lekarskiej nie jest opisany w prawie. Lekarz ma działać zgodnie z etyką zawodową i aktualną wiedzą medyczną. Jest to odesłanie do reguł i ocen pozaprawnych.

Szczególne standardy w opiece okołoporodowej (SOO) mają formę rozporządzeń Ministra Zdrowia i  określają zakres niezbędnych badań diagnostycznych, świadczeń profilaktycznych i leczniczych, a także miejsce udzielania tych świadczeń.

standardy opieki okołoporodowej - akty prawne

standardy opieki okołoporodowej Kancelaria Prawna Kondrat i Partnerzy

W Polsce obowiązuje już rozporządzenie dotyczące ciąży fizjologicznej (tzw. prawidłowej)

autor

Dnia 1 czerwca 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie dotyczące określonych powikłań ciąży: (5)

 1. nadciśnienie tętnicze u kobiet ciężarnych;
 2. poród przedwczesny;
 3. ciąża bliźniacza;
 4. niedotlenienie wewnątrzmaciczne płodu;
 5. krwotok położniczy;

Uregulowano sposób postępowania w przypadku niepowodzenia położniczego – sytuacji, w której pacjentka w wyniku ciąży nie zabierze do domu zdrowego dziecka z powodu:

1) poronienia,

2) urodzenia dziecka martwego, niezdolnego do życia lub obarczonego letalnymi schorzeniami.

Dnia  30 sierpnia 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie dotyczące łagodzenia bólu porodowego.

Kadra zarządzająca placówki leczniczej powinna zadbać o wdrożenie SOO w placówkach, zarówno w regulacjach wewnętrznych podmiotu jak i w dokumentacji medycznej.

I- Zgodnie z rozporządzeniem dot. ciąży powikłanej należy wprowadzić m.in.:

 1. Dobre praktyki: np. postępowania personelu w stosunku do pacjentki w ciąży powikłanej i konieczności uzyskania każdorazowej zgody pacjentki na badania i zabiegi.
 2.  Procedurę informowania o możliwości uzyskania przez pacjentkę opieki psychologicznej i przysługujących jej  prawach.
 3. Obowiązkowe zapisy w dokumentacji medycznej np. dzień i godzina objęcia i zakończenia opieki nad pacjentką.
 4. Sekwencje poszczególnych działań  np. w przypadku nadciśnienia tętniczego.
 5. Zapewnienie wzmożonego nadzoru położniczego w przypadku prowadzenia porodu drogami natury.
 6. Stosowanie tylko dopuszczonych przez przepisy preparatów leczniczych.

Przykładowo preparatami dopuszczonymi do hamowania przedwczesnej czynności skurczowej są podawane dożylnie: antagonista receptora oksytocyny – atozyban oraz krótko działające betamimetyki – fenoterol.

 1. Przeprowadzanie obligatoryjnych badań przez personel np. przy rozpoznaniu niedotlenienia płodu.
 2. Zapewnienie odpowiedniego personelu medycznego (położnik, anestezjolog) w przypadku krwotoku położniczego.
 3. Obowiązkowe przeszkolenie personelu w zakresie pracy z rodzicami doświadczającymi śmierci noworodka.
 4. Zapewnienie szczególnej pomocy pacjentce w przypadku niepowodzenia położniczego np. zapewnienie pacjentce czasu na możliwość oswojenia się z informacją, odizolowanie pacjentki od pacjentek ciężarnych, w połogu, etc. (styczność, sala).

II – Rozporządzenie o bólu porodowym ma zastosowanie wyłącznie do podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.

Łagodzenie bólu porodowego – stanowi jeden z elementów świadczenia zdrowotnego, scharakteryzowanego procedurą medyczną jako poród samoistny i obejmuje wszystkie metody, których skuteczność została udowodniona naukowo.

Rozporządzenie nakłada na kierownika placówki leczniczej szereg obowiązków, m.in. :

 1. Akceptacji trybu postępowania medycznego,
 2. Dobrania odpowiedniego personelu do realizacji świadczeń,
 3. Wyczerpującego i zrozumiałego poinformowania pacjentów m.in. o niefarmakologicznych i farmakologicznych metodach łagodzenia bólów porodowych;  przebiegu porodu, metod łagodzenia bólu porodowego i uzgodnienie postępowania.

 

standardy opieki okołoporodowej w dokumentacji placówek leczniczych

standardy opieki okołoporodowej w dokumentacji placówek leczniczych

Vacatio legis powyższych rozporządzeń jest po to, aby placówki lecznicze dobrze się przygotowały i kiedy wejdą w życie standardy, zaczęły pracować zgodnie z nimi.

Kadra zarządzająca podmiotem leczniczym posiadającym oddziały ginekologiczno – położnicze powinna:

 • utworzyć wewnętrzne procedury dot. wprowadzania SOO,
 • prowadzić politykę zatrudnienia uwzględniającą SOO,
 • monitować wdrażane SOO, a ponadto
 • dostosować regulaminy i prowadzoną dokumentację medyczną do SOO.

W przypadku niezastosowania się lekarza do wytycznych zawartych w standardach możliwe jest pociągnięcie go do odpowiedzialności prawnej.

Standardy chronią pacjentkę i lekarza. Stanowią bowiem podstawę do wydania opinii przez biegłego sądowego w procesie o odszkodowanie za błąd medyczny przy porodzie.

Jednakże rozporządzenie o bólu porodowym niejasno precyzuje odpowiedzialność za znieczulenie wskazując,  że za dalszy przebieg porodu, włączając w to czynności w zakresie analgezji, odpowiada lekarz położnik, a anestezjolog odpowiada za samą procedurę znieczulenia.

Podmiot leczniczy, który prawidłowo wdrożył wszystkie zalecenia z rozporządzeń nie musi obawiać się konsekwencji prawnych za zaniedbania podwładnych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią rozporządzenia o ciąży powikłanej: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/2007  oraz rozporządzenia o bólu porodowym: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1997


Autor: Natalia Dyda, aplikant radcowski, KONDRAT i Partnerzy

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl


Źródło zdjęcia: www.sxc.hu