Przekształcenia NZOZ w podmioty lecznicze

Przekształcenia NZOZw podmioty lecznicze

Z dniem 1 lipca 2011 r. niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (NZOZ) stały się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych. Osoby będące zarządzającymi NZOZ stały się z tą samą datą podmiotami leczniczymi.

Podmiotem leczniczym będzie przykładowo spółka prawa handlowego, natomiast NZOZ będzie przedsiębiorstwem, w którym będzie prowadzona działalność lecznicza.

  1. Przekształcenie NZOZ w inny podmiot następuje zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Skutkiem przekształcenia spółki jest sukcesja uniwersalna praw i obowiązków spółki przekształcanej. Oznacza to, iż nowa spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki dotychczasowej. Wspólnicy spółki przekształcanej stają się z mocy prawa wspólnikami spółki przekształconej z dniem przekształcenia podmiotu.
  2. Istnieje możliwość przekształcenia NZOZ w przedsiębiorstwo poprzez przekształcenie przez przejęcie. Przejęcie NZOZ – polega na połączeniu spółek przez przejęcie jednej z nich przez inną na skutek przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej. W konsekwencji spółka przejmowana zostaje rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Problem sukcesji kształtuje się tak samo jak przy przekształcenie z mocy prawa.

W przypadku połączenia spółek istotnym jest, że majątki powinny być zarządzane przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną oddzielnie do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty.

  1. Istnieje również dość skomplikowana możliwość przekształcenia NZOZ w inny podmiot gospodarczy poprzez likwidację istniejącego podmiotu i utworzenie nowego od podstaw. Do rozwiązanie spółki dochodzi zgodnie z przepisami prawa spółek handlowych. Natomiast likwidacja spółki wywołuje obowiązek zakończenia jej bieżących spraw, ściągnięcia wierzytelności, a w szczególności wypełnienie zobowiązań oraz upłynnienia majątku spółki. Tym samym wyłączona zostaje możliwość sukcesji uniwersalnej, możliwej przy przekształceniu lub łączeniu spółek.