Wynagrodzenia minimalne w sektorze ochrony zdrowia

Wynagrodzenia minimalne w sektorze ochrony zdrowia

Niejako w odpowiedzi na wydarzenia ostatnich tygodni, 27 września 2016 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Dotychczas ustawodawca wyróżniał, jedynie minimalne wynagrodzenie za pracę, które, zgodnie z brzmieniem art. 6 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zagwarantowane jest wszystkim pracownikom. Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest corocznie określana rozporządzeniem Rady Ministrów i na rok 2016 wynosi 1850 zł.

Ww. projekt nowej regulacji zakłada wprowadzenie osobnego wynagrodzenia minimalnego dla osób wykonujących zawody medyczne i jednocześnie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w podmiotach leczniczych.

W projekcie zdefiniowano tzw. „najniższe wynagrodzenie zasadnicze”. Zgodnie z art. 3 nowelizacji, ma ono stanowić iloczyn współczynnika pracy oraz kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarcze narodowej. Jednakże na okres do 31 grudnia 2019 r. wyznaczono kwotę stałą tj. 3900 zł.

Współczynnik pracy został określony w załączniku do omawianego projektu. Będzie on przyporządkowany dla każdej z 10 grup zawodowych, przy których wyodrębnieniu kierowano się kryterium wykonywanego zawodu, a także uzyskanych przez pracowników kwalifikacji.

Zgodnie z nowelizacją lekarze mają zarabiać minimalnie od ok. 4 100 zł brutto do ok. 5 000 zł brutto. Płace pielęgniarek mają się kształtować w przedziale ok. 2 500 – 4 100 zł brutto, a farmaceutów ok. 2 900 – 4 100 zł brutto. 

Należy podkreślić istotną różnicę pomiędzy powszechnym wynagrodzeniem minimalnym a projektowanym „najniższym wynagrodzeniem zasadniczym” dla pracowników wykonujących zawody medyczne. Druga z powyższych kategorii, odmiennie od powszechnej płacy minimalnej, określa bowiem jedynie kwotę wynagrodzenia zasadniczego i nie wlicza się do niej ewentualnych dodatków przysługujących pracownikom.

Nowa regulacja ma znaleźć zastosowanie także do lekarzy rezydentów. Wysokość wynagrodzenia ostatniej z wymienionych grup ma być ustalana, jak dotychczas, przez Ministra Zdrowia, jednak przy uwzględnieniu, iż kwota ta nie może być mniejsza niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla lekarzy bez specjalizacji.

Celem nowelizacji jest ostatecznie podwyższenie wynagrodzenia wszystkich pracowników wykonujących zawody medyczne do poziomu „najniższego wynagrodzenia zasadniczego”. Cały proces ma zostać rozłożony w czasie i zakończony najpóźniej do  31 grudnia 2021 r.

W myśl proponowanej regulacji, w okresie do 1 lipca 2017 r. wynagrodzenie zasadnicze dla każdego z ww. pracowników ma wzrosnąć o 10% kwoty będącej różnicą między obecnie otrzymywanym przez konkretnego pracownika wynagrodzeniem, a najniższym wynagrodzeniem zasadniczym. Następnie corocznie wynagrodzenie ww. pracownika ma wzrastać o 20% kwoty będącej różnicą między otrzymywanym wynagrodzeniem, a najniższym wynagrodzeniem zasadniczym.

Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu do projektu ustawy argumentuje, iż jednorazowe podwyższenie wynagrodzeń do poziomu docelowego, byłoby bardzo utrudnione, bowiem wiązałoby się z poniesieniem przez podmioty lecznicze kosztu rzędu 6,7 mln. Zaplanowany pięcioletni okres przejściowy, zdaniem resortu, pozwoli podmiotom leczniczym na „przygotowanie się i zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych”.

Przedstawiciele szpitali zwracają z kolei uwagę, iż dotychczas nie przedstawiono źródeł dodatkowych środków finansowych, które przeznaczone zostałyby na wykonanie zadań nakładanych na podmioty lecznicze omawianą ustawą. Wykonanie ww. obowiązków będzie zatem bardzo utrudnione, o ile nie niemożliwe, mając na uwadze trudną sytuację finansową wielu podmiotów leczniczych. Ponadto istotny czynnik stanowi fakt, iż koszty ponoszone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników stanowią ogromną część ogólnych wydatków szpitali.

 

Obecnie projekt ustawy przedstawiony został do konsultacji publicznych. Projekt wraz z uzasadnieniem dostępny jest tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290402

Zobacz również: https://prawo-medyczne.info/nowe-zasady-wynagradzania-szefow-szpitali


Autor: Magdalena Gąska

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.freeimages.com