Staże i zmiany w kształceniu lekarzy w 2017 r.

Staże i zmiany w kształceniu lekarzy w 2017 r.

7 grudnia 2016 r. prezydent podpisał ustawę zmieniającą Ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Nowelizacja, poza pewnymi wyjątkami, wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Zmiany należy ocenić dość pozytywnie. Pozostają staże podyplomowe, a stażystom przyznano pełne prawo wykonywania zawodu. Kandydaci na lekarzy uzyskali dostęp do testów i pytań z egzaminu zawodowego, z zastrzeżeniem, że będą to materiały sprzed 5 lat. Przewidziano też wiele udogodnień dla obcokrajowców.

Tekst ustawy dostępny jest tutaj.

http://www.kondrat.pl/zespol.html

  1. STAŻ PODYPLOMOWY

Staż odbędą także studenci medycyny, którzy objęci są aktualnym programem nauczania. Praktyki zawodowe zastąpiono tzw. praktycznym nauczaniem, organizowanym przez uczelnie oraz podmioty lecznicze, które z nimi współpracują. Staż jak dotychczas odbywa się pod nadzorem opiekuna – lekarza specjalisty lub lekarza dentysty, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem.

Praktyczne nauczanie prowadzone będzie w symulowanych warunkach klinicznych, takich samych dla wszystkich uczelni. Ma to zapewnić ujednolicenie nauczania medycyny praktycznej w kraju, a ponadto jego wysoką jakość i rozwój nowoczesnych metod dydaktycznych.

Nie przewidziano dodatkowego finansowania wydatków związanych z koniecznością dostosowania warunków do nowych wytycznych. Proponowanym rozwiązaniem jest skorzystanie przez ośrodki szkoleniowe z dofinansowania z funduszy unijnych, które zostały przeznaczone na utworzenie centrów symulacji medycznej. W każdym razie, fundusze te są ograniczone, zaś z budżetu państwa nie wyznaczono dodatkowych środków finansowych na ten cel.

Marszałek województwa nadal odpowiada za organizację stażu. Będzie miał w tym zakresie swobodę. Nowelizacja nie przewiduje dostosowania ilości przyznawanych miejsc szkoleniowych do zapotrzebowania zdrowotnego lokalnych społeczności. Mimo, że warunki szkoleniowe stażystów mają zostać ujednolicone to brakuje wprowadzenia spójnego, ogólnopolskiego systemu naboru.

  1. PEŁNE PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU DLA STAŻYSTÓW

Zlikwidowano ograniczone prawo wykonywania zawodu. Stażyści uzyskali pełne prawo wykonywania zawodu. Mogą wystawiać recepty, zwolnienia, wydawać opinie i orzeczenia lekarskie, stwierdzać zgon, etc. Prawo to przyznawane jest na okres i w celu odbycia stażu. Poniżej załączamy zdjęcia, które przedstawiają „Prawo wykonywania zawodu”, w którym będzie umieszczona odpowiednia adnotacja o odbywaniu stażu podyplomowego:

 

 

Przyznanie pełnego prawa do wykonywania zawodu przywraca możliwość uznania stażysty za pełnoprawnego członka personelu obsługującego kontrakt. Placówce prowadzącej staż pozwoli to zaoszczędzić wydatku na finansowanie dodatkowego etatu. Wniosek jest taki, że za zwiększeniem uprawnień powinno pójść podwyższenie pensji stażysty.

Ograniczone prawo wykonywania zawodu, przyznane przed dniem wejścia w życie nowelizacji, stanie się automatycznie prawem wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty wydanym na czas określony. Wygaśnie dopiero po odbyciu stażu. Dokument ograniczone prawo wykonywania zawodu zachowa ważność na czas niezbędny do odbycia stażu.

3. LEK I LDEK TYLKO DLA ABSOLWENTÓW MEDYCYNY

Do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego będą mogli przystąpić tylko lekarze po ukończeniu studiów medycznych. W celu przystąpienia do egzaminu konieczne jest przedstawienie:  zaświadczenia o ukończeniu studiów, dyplomu lekarza, dokumentu potwierdzającego tożsamość lub dokumentu o posiadaniu prawa do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

  1. UDOSTĘPNIENIE TESTÓW I PYTAŃ Z EGZAMINÓW LEK I LDEK

Testy i pytania z LEK i LDEK będą udostępniane wyłącznie osobie przystępującej do tego egzaminu i na jej wniosek. Będzie to możliwe tylko w Centrum Edukacji Medycznej, w sposób, który uniemożliwi ich kopiowanie, przepisywanie.

Udostępniane będą pytania sprzed 5 lat, a zatem w dużej mierze zdezaktualizowane.  Zgodnie z tzw. czasem półtrwania wiedzy w naukach medycznych już w przeciągu 3 do 8 lat informacje medyczne stają się co najmniej w połowie nieaktualne. Proponowane rozwiązanie jedynie częściowo uwzględnia postulaty młodych medyków, którzy ubiegali się o pełny dostęp do nadal aktualnych materiałów.

  1. STAŻE W POLSCE TAKŻE DLA OBCOKRAJOWCÓW I WOJSKOWYCH

Nowelizacja wprowadzi ułatwienia w odbywaniu stażu dla obcokrajowców.  Celem zmian jest zmiejszenie deficytu medyków w kraju.

Obywatele Polski i UE studiujący medycynę w języku obcym, i to zarówno w kraju jak i za granicą, mają możliwość ubiegania się o prawo wykonywania zawodu w Polsce bez konieczności zdawania egzaminu z języka polskiego. Pod warunkiem, że mają dokument potwierdzający znajomość języka polskiego. Minister Zdrowia ogłosi wykaz tych dokumentów.

Obcokrajowcy spoza UE, posiadający zezwolenie na pobyt stały lub status rezydenta albo uchodźcy, będą mogli ubiegać się o odbycie stażu podyplomowego w Polsce dopiero po zdaniu egzaminu z języka polskiego, chyba, że ukończyli studia medyczne w języku polskim.

Obcokrajowcy nieposiadający powyższych zezwoleń lub statusu nie muszą się już ubiegać o zgodę Ministra Zdrowia na odbycie stażu. Mogą odbywać go na podstawie kontraktu. Możliwe jest przyznanie im stypendiów naukowych oraz dofinansowania na zakwaterowanie.

Minister Obrony Narodowej będzie miał możliwość dofinansowania szkoleń specjalizacyjnych również dla lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej lub pełniących służbę w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON.

Natalia Dyda, Aplikant radcowski, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: www.sxc.hu