SIEĆ SZPITALI W PIGUŁCE. Syntetyczne omówienie ustawy.

SIEĆ SZPITALI W PIGUŁCE. SYNTETYCZNE OMÓWIENIE USTAWY

23 marca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę tworzącą System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej, potocznie zwany siecią szpitali. System ma zabezpieczać dostęp do świadczeń w zakresach: leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w poradniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej, programów lekowych, leków stosowanych w chemioterapii oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Źródło zdjęcia: http://siecszpitali.mz.gov.pl/

Sieć szpitali tworzy się w celu zagwarantowania kompleksowości i ciągłości udzielanych świadczeń. Oznacza to, że szpitale zakwalifikowane do sieci mają zapewniać pełną opiekę zdrowotną w całym cyklu leczenia. Pacjent skierowany do szpitala powinien uzyskać, poza świadczeniami szpitalnymi, ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne oraz świadczenia rehabilitacyjne, stosownie do jego potrzeb zdrowotnych. Dostęp do świadczeń powinien być podyktowany cyklem leczenia, a nie – jak dotychczas – aspektami rozliczeniowymi. Temu ma służyć wprowadzenie rozliczeń ryczałtowych, które pozwolą na zwiększenie elastyczności zarządzania. Zakwalifikowanie do sieci ma ponadto zapewniać ciągłość i stabilność finansowania poprzez gwarancję zawarcia umowy z płatnikiem.

Kwalifikacja do sieci następuje na okres 4 lat i obejmuje włączenie szpitala do jednego z sześciu poziomów systemu zabezpieczenia, ze wskazaniem profili, zakresów lub rodzajów świadczeń udzielanych w systemie. Trzy poziomy podstawowe (I, II i III stopnia) obejmą szpitale o zasięgu lokalnym bądź regionalnym. Jeden poziom specjalistyczny zostanie wyodrębniony dla szpitali onkologicznych i pulmonologicznych, a drugi dla szpitali pediatrycznych. Najwyższy poziom ogólnopolski został przewidziany dla instytutów badawczych i szpitali klinicznych.

PODSTAWOWE WARUNKI KWALIFIKACJI DO SIECI

Warunki kwalifikacji do poziomu szpitali I stopnia:

1.udzielanie od co najmniej 2015 r. świadczeń zakontraktowanych przez NFZ w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego albo izby przyjęć;

2.udzielanie świadczeń w ramach co najmniej dwóch profili określonych dla I stopnia:

a) chirurgia ogólna,

b) choroby wewnętrzne,

c) położnictwo i ginekologia (jeden z poziomów referencyjnych),

d) neonatologia (jeden z poziomów referencyjnych),

e) pediatria

3. posiadanie od co najmniej 2015 r. kontraktu w zakresie leczenia szpitalnego, który obejmuje profile kwalifikujące dany szpital do sieci i dotyczy udzielania tych świadczeń w trybie hospitalizacji.

Warunki kwalifikacji do poziomu szpitali II stopnia:

1.udzielanie od co najmniej 2015 r. świadczeń zakontraktowanych przez NFZ w ramach:

a) szpitalnego oddziału ratunkowego albo izby przyjęć;b) profilu anestezjologia i intensywna terapia lub anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci (jeden z poziomów referencyjnych);

2. udzielanie świadczeń w ramach co najmniej sześciu profili spośród określonych dla I i II stopnia łącznie, w tym co najmniej trzech spośród profili określonych dla II stopnia:

a) chirurgia dziecięca,

b) kardiologia,

c) neurologia,

d) okulistyka,

e) ortopedia i traumatologia narządu ruchu,

f) otorynolaryngologia,

g) urologia;

3. posiadanie od co najmniej 2015 r. kontraktu w zakresie leczenia szpitalnego, który obejmuje profile kwalifikujące dany szpital do sieci i dotyczy udzielania tych świadczeń w trybie hospitalizacji.

Warunki kwalifikacji do poziomu szpitali III stopnia:

1.udzielanie od co najmniej 2015 r. świadczeń zakontraktowanych przez NFZ w ramach:

a) szpitalnego oddziału ratunkowego albo izby przyjęć,

b) profilu anestezjologia i intensywna terapia lub anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci (jeden z poziomów referencyjnych) ;

2. udzielanie świadczeń w ramach co najmniej ośmiu profili spośród określonych dla I, II i III stopnia łącznie, w tym co najmniej trzech spośród profili określonych dla III stopnia:

a) chirurgia klatki piersiowej,

b) chirurgia klatki piersiowej dla dzieci,

c) chirurgia naczyniowa (jeden z poziomów referencyjnych),

d) choroby płuc,

e) choroby płuc dla dzieci,

f) choroby zakaźne,

g) choroby zakaźne dla dzieci,

h) kardiochirurgia,

i) kardiochirurgia dla dzieci,

j) kardiologia dla dzieci,

k) nefrologia,

l) nefrologia dla dzieci,

m) neurochirurgia,

n) neurochirurgia dla dzieci,

o) neurologia dla dzieci,

p) okulistyka dla dzieci,

q) ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci,

r) otorynolaryngologia dla dzieci,

s) toksykologia kliniczna,

t) toksykologia kliniczna dla dzieci,

u) transplantologia kliniczna,

v) transplantologia kliniczna dla dzieci,

w) urologia dla dzieci;

3. posiadanie od co najmniej 2015 r. kontraktu w zakresie leczenia szpitalnego, który obejmuje profile kwalifikujące dany szpital do sieci i dotyczy udzielania tych świadczeń w trybie hospitalizacji.

Warunki kwalifikacji dla szpitali onkologicznych:

1.udzielanie świadczeń w ramach co najmniej sześciu profili spośród następujących:

a) brachyterapia,

b) ginekologia onkologiczna,

c) chemioterapia hospitalizacja,

d) chirurgia onkologiczna,

e) chirurgia onkologiczna dla dzieci,

f) hematologia,

g) onkologia i hematologia dziecięca,

h) onkologia kliniczna,

i) radioterapia,

j) terapia izotopowa,

k) transplantologia kliniczna,

l) transplantologia kliniczna dla dzieci;

2. posiadanie od co najmniej 2015 r. kontraktu w zakresie leczenia szpitalnego, który obejmuje profile kwalifikujące dany szpital do sieci i dotyczy udzielania tych świadczeń w trybie hospitalizacji.

Warunki kwalifikacji dla szpitali pulmonologicznych:

1.udzielanie świadczeń w ramach co najmniej dwóch profili spośród następujących:

a) chemioterapia hospitalizacja,

b) chirurgia klatki piersiowej,

c) chirurgia klatki piersiowej dla dzieci,

d) choroby płuc,

e) choroby płuc dla dzieci;

2. posiadanie od co najmniej 2015 r. kontraktu w zakresie leczenia szpitalnego, który obejmuje profile kwalifikujące dany szpital do sieci i dotyczy udzielania tych świadczeń w trybie hospitalizacji.

Warunki kwalifikacji dla szpitali pediatrycznych:

 1. udzielanie od co najmniej 2015 r. świadczeń zakontraktowanych przez NFZ w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego albo izby przyjęć,
 2. udzielanie świadczeń w ramach co najmniej trzech profili spośród wszystkich profili dla dzieci w zakresie leczenia szpitalnego,
 3. posiadanie od co najmniej 2015 r. kontraktu w zakresie leczenia szpitalnego, który obejmuje profile kwalifikujące dany szpital do sieci i dotyczy udzielania tych świadczeń w trybie hospitalizacji.

Warunki kwalifikacji dla szpitali ogólnopolskich:

 1. szpital jest instytutem prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych albo podmiotem utworzonym przez uczelnię medyczną lub Skarb Państwa,
 2. udziela świadczeń w ramach co najmniej jednego profilu spośród wszystkich profili w zakresie leczenia szpitalnego,
 3. posiada od co najmniej 2015 r. kontrakt w zakresie leczenia szpitalnego, który dotyczy udzielania świadczeń w trybie hospitalizacji.

Warunki ulgowe:

W razie konieczności liczba profili kwalifikujących może zostać zmniejszona:

a) do jednego określonego dla szpitali I, II lub III stopnia,

b) do trzech określonych dla szpitali onkologicznych,

c) do jednego określonego dla szpitali pulmonologicznych.

W tym przypadku możliwe jest odstąpienie od warunku udzielania świadczeń w ramach profilu anestezjologia i intensywna terapia, a kwalifikacja następuje po spełnieniu co najmniej jednego z warunków dodatkowych w zakresie:

 1. wartości świadczeń udzielanych w danym profilu,
 2. zabezpieczenia dostępu do świadczeń w danym profilu na danym terenie,
 3. struktury udzielanych świadczeń,
 4. zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej.

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA

Do sieci powinien zostać zakwalifikowany każdy szpital, który spełnia warunki podstawowe. Kwalifikacji dokonuje dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ (OW NFZ), ogłaszając w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ wykaz szpitali zakwalifikowanych w danym województwie do poszczególnych poziomów zabezpieczenia. W wykazie wskazane zostaną wszystkie profile, zakresy lub rodzaje świadczeń objęte systemem zabezpieczenia dla każdego z zakwalifikowanych szpitali.  Pierwszy wykaz zostanie ogłoszony do 27 czerwca i będzie obowiązywał od 1 października 2017 r. do 30 czerwca 2021 r.

Kwalifikacja do sieci następuje z urzędu, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków lub dokumentów, poza jednym wyjątkiem. Jeżeli szpital w celu spełnienia warunków kwalifikacji dokonuje połączenia z innymi podmiotami leczniczymi, to powinien przedstawić dyrektorowi OW NFZ:

1) akt o połączeniu do 20 czerwca;

2) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą do 21 września.

Umożliwi to przesunięcie terminu kwalifikacji do 26 września 2017 r.

Jeżeli kwalifikacja przeprowadzona zgodnie z warunkami określonymi ustawą nie pozwoli na zabezpieczenie właściwego dostępu do świadczeń, dyrektor OW NFZ może dokonać kwalifikacji uzupełniającej. Może ona objąć każdy szpital, który nie spełnia warunków, a jedynie posiada kontrakt w zakresie leczenia szpitalnego dotyczący udzielania świadczeń w trybie hospitalizacji. Kwalifikacja uzupełniająca wymaga uzyskania pozytywnej opinii ministra zdrowia, wydawanej na wniosek dyrektora OW NFZ.

Do procedury kwalifikacyjnej nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA).

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Każdy szpital, który posiada kontrakt w zakresie leczenia szpitalnego dotyczący udzielania świadczeń w trybie hospitalizacji, może wnieść protest w  terminie 7 dni od ogłoszenia wykazu. Protest może dotyczyć niezakwalifikowania do sieci, zakwalifikowania do niewłaściwego poziomu albo niewłaściwego wskazania profili, zakresów lub rodzajów świadczeń. Wnosi się go do właściwego dyrektora OW NFZ.

Protest powinien zawierać:

 1. oznaczenie właściwego dyrektora OW NFZ;
 2. nazwę podmiotu prowadzącego szpital z numerem KRS lub REGON i adresem siedziby;
 3. wskazanie przedmiotu protestu z uzasadnieniem;
 4. podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu szpitala.

W terminie 7 dni  dyrektor OW NFZ wydaje decyzję, od której można złożyć odwołanie do prezesa NFZ. Odwołanie powinno zawierać te same dane, co protest, i zostać złożone w terminie 7 dni od doręczenia decyzji. Prezes NFZ utrzymuje decyzję, uchyla ją i przekazuje dyrektorowi do ponownego rozpatrzenia albo umarza postępowanie.

Protest lub odwołanie złożone po terminie lub niespełniające wymogów formalnych nie podlegają rozpatrzeniu. W tym przypadku wydawane jest postanowienie, na które służy zażalenie w trybie KPA.

Analogiczna procedura odwoławcza przysługuje w razie usunięcia szpitala z wykazu, zmiany kwalifikacji do poziomu zabezpieczenia albo zmian w profilach, zakresach lub rodzajach świadczeń. Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów KPA za wyjątkiem tych, które dotyczą wyłączenia pracownika i organu, doręczeń, obliczania terminów, wydawania odpisów lub kopii akt, sprostowań oraz stwierdzania nieważności.

ZAWARCIE KONTRAKTU W SIECI

Kontrakt zawierany będzie na wniosek dyrektora OW NFZ kierowany do szpitala zakwalifikowanego do sieci. Procedura konkursu ofert ani rokowań nie zostanie zastosowana. Zmiana kwalifikacji pociągnie za sobą zmianę lub rozwiązanie kontraktu. Pierwsze kontrakty powinny zostać zawarte przed 30 września 2017 r.

FINANSOWANIE RYCZAŁTOWE

Świadczenia udzielane przez szpital zakwalifikowany do sieci, które należą do profili, zakresów lub rodzajów świadczeń objętych systemem zabezpieczenia (wykazem), będą finansowane w formie ryczałtu. Wysokość ryczałtu będzie ustalana na okres rozliczeniowy określony w kontrakcie, nie dłuższy niż rok kalendarzowy. Dla określenia wysokości ryczałtu będą brane pod uwagę liczba, rodzaj, ceny i parametry jakościowe świadczeń udzielonych i sprawozdanych za poprzedni okres rozliczeniowy, a ponadto wzrost lub spadek liczby tych świadczeń w poprzednich okresach. Korekta ryczałtu będzie następowała w razie przerwy w udzielaniu świadczeń lub zmiany zakresu działalności. Szczegółowy sposób ustalania ryczałtu określi minister zdrowia w drodze rozporządzenia.

Dla ustalenia ryczałtu na pierwszy okres rozliczeniowy uwzględniane będą świadczenia udzielone i sprawozdane za rok 2015 z cenami stosowanymi w dniu wejścia ustawy w życie. Jeżeli uwzględnienie tych danych nie będzie możliwe, ryczałt ustali się na podstawie danych dotyczących ostatniego roku lub okresu obowiązywania kontraktu.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

AUTORZY:

Sławomir Molęda, Partner, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Natalia Dyda, Aplikant radcowski, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy