Realizujesz umowy z NFZ w zakresie ginekologii? KOC i zmiany od dnia 1 lipca 2016 r. otulą także Ciebie.

Realizujesz umowy z NFZ w zakresie ginekologii? KOC i zmiany obowiązujące od dnia 1 lipca 2016 r. otulą także Ciebie.

Od dnia 1 lipca br. kobiety w ciąży, u których wykryto wady rozwojowe płodu, mogą  mieć lepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych z  zakresu opieki psychiatrycznej oraz położnej POZ.

Od dnia 1 czerwca 2016 r. w Polsce obowiązują już standardy opieki okołoporodowej w ciąży powikłanej i niepowodzeniu położniczym. Dnia 30 sierpnia 2016 r. wejdą w życie standardy dotyczące niefarmakologicznego i farmakologicznego łagodzenia bólu porodowego.

autor

 

Podmioty objęte KOC.

Do programu opieki koordynowanej mogą przystąpić tylko placówki o najwyższym standardzie, w których rocznie odbiera się minimum 600 porodów i które zapewnią swoim pacjentkom dostęp do poradni ginekologiczno-położniczych oraz położnej. Równolegle pozostaje możliwość opieki według starych standardów.

 

Rozliczenie KOC.

W zakresie finansowania opieka koordynowana oznacza przeznaczanie budżetu na diagnostykę i leczenie pacjenta dla jednego świadczeniodawcy.

Szpital będzie mógł skorzystać z nowego sposobu rozliczenia z Funduszem. Placówka, która zdecyduje się realizować program KOC, może liczyć na wyższe finansowanie, pod warunkiem spełnienia określonych w zarządzeniu wymagań.

Plusy KOC:

 • Pacjentka może zdecydować się na dotychczasowy model opieki okołoporodowej albo wybrać placówkę realizującą świadczenia w ramach KOC. Wybierając KOC ma zagwarantowane m.in.:

+  realizację świadczeń przez zespół medyczny (lekarz, położna, edukator laktacyjny).

 • Zapewnienie kobietom w ciąży powikłanej:

+ bezlimitowego rozliczenia świadczeń psychologicznych, diagnostycznych i terapeutycznych.

+ refundacji przez Fundusz tzw. wizyt edukacyjnych,

+ możliwości skorzystania ze wsparcia psychologicznego również dla ich rodzin.

+ dodatkowe obowiązki m.in. edukacyjne dotyczące zadań edukacji przedporodowej oraz opieki w okresie ciąży, porodu i połogu będzie miała położna POZ.

 • terminowe wykonywanie procedur medycznych, zgodnie z rozporządzeniem o opiece okołoporodowej oraz rozporządzeniem o opiece w ciąży patologicznej.

 

Minusy KOC:

 • Należy się zastanowić czy program KOC nie ma zatem charakteru dyskryminującego mniejsze placówki lecznicze, które nie mogą przystąpić do konkursu i uzyskać refundacji. Preferowane są duże podmioty. Program KOC prawdopodobnie będzie wdrażany głównie w większych miastach.
 • Pominięty został również lekarz POZ jako koordynator KOC. Niedoprecyzowane zostały również standardy współpracy ciężarnej z lekarzem, zwłaszcza tzw. „koordynatorem KOC”.
 • Wprowadzenie programu KOC generuje znaczne koszty dla podmiotów leczniczych. Wdrożenie wymaga przeszkolenia personelu w zakresie realizacji nowych zadań wynikających z programu, lub pozyskania nowego np. w zakresie prowadzenia ciąży przez położną.
 • Obciążenie finansowe, kadrowe i dodatkową odpowiedzialność zarządzających szpitalem powoduje konieczność wdrożenia kolejnego systemu informatycznego, który nie jest skoordynowany z dotychczas istniejącymi.

Skutkiem nowych standardów okołoporodowych, o których pisaliśmy tutaj: https://prawo-medyczne.info/nowe-standardy-w-opiece-okoloporodowej  jest projekt zarządzenia prezesa NFZ z dnia 30 maja 2016 r., który został przekazany do konsultacji społecznych.

Pełny tekst projektu zarządzenia NFZ dostępny jest tutaj: http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/projekty-zarzadzen/projekt-zarzadzenia-warunki-zawierania-i-realizacji-umow-leczenie-szpitalne-poz-psychiatria,6415.html

Celem wprowadzenia KOC jest holistyczna, kompleksowa  opieka medyczna nad matką i dzieckiem, zmniejszenie umieralności okołoporodowej i  liczby cesarskich cięć. Dobro matki i nowo narodzonego dziecka jest szczytną ideą. Czy efekt ten uda się osiągnąć pokaże dopiero praktyka.

W toku są również kolejne programy koordynowanej opieki m.in. kardiologicznej i nad pacjentami z twardnieniem rozsianym (pod nazwą “kompleksowa opieka nad pacjentem z SM”).

NFZ szacuje, że powyższe rozwiązania będą kosztowały Fundusz dodatkowe 0,75 mln zł.

O zmianach legislacyjnych  będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U. z 2012 r. poz. 1100),
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych,
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego,
 4. Zarządzenie prezesa NFZ nr 22/2016/DSOZ z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Autor: Natalia Dyda, aplikant radcowski, KONDRAT i Partnerzy

Kancelaria  KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl


Źródło zdjęcia: www.sxc.hu