Projekt rozporządzenia o konkursach na szefów szpitali

Dnia 18 sierpnia 2016 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

Pełny tekst projektu jest dostępny tutaj: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12288902/12373868/12373869/dokument239522.pdf

Projekt został przekazany do konsultacji publicznych, które potrwają do 5 września br.

Nowelizacja ma na celu dostosowanie rozporządzenia do nowelizacji Ustawy o działalności leczniczej, która weszła w życie 15 lipca 2016 r.  Projekt rozporządzenia zawiera również inne zmiany, mające na celu uporządkowanie dotychczasowych regulacji oraz usunięcie pojawiających się wątpliwości. Ponadto skrócone zostały niektóre terminy, aby umożliwić szybkie i sprawne przeprowadzenie postępowania konkursowego.

http://www.kondrat.pl/zespol.html

http://www.kondrat.pl/zespol.html

Aktualnie konkurs na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą ogłasza podmiot tworzący, zaś na pozostałe stanowiska – kierownik. Przed zmianą przepisów zastępcę kierownika również powoływał podmiot tworzący.

Obowiązek przeprowadzania konkursu dotyczy podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, którymi są:

  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ-y) oraz
  • jednostki budżetowe, w tym również państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Podmiotem tworzącym jest podmiot albo organ, który utworzył podmiot leczniczy w formie SP ZOZ-u albo jednostki budżetowej np. gmina. Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko np. kierownika gminnego SP ZOZ-u jest zatem wójt (burmistrz, prezydent miasta).

W ramach postępowania zmierzającego do obsadzenia tych stanowisk wyróżnić należy dwa etapy:

  1. Postępowanie konkursowe prowadzone przez powołaną uprzednio komisję konkursową, kończące się wybraniem kandydata za obsadzane stanowisko oraz
  2. Powołanie kandydata na wolne stanowisko.

Następnie podmiot tworzący nawiązuje z kandydatem stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

Konkurs przeprowadza się obowiązkowo na stanowiska:

  • kierownika (potocznie zwanego „dyrektorem”);
  • zastępcy kierownika, w przypadku, gdy kierownik nie jest lekarzem;
  • ordynatora;
  • naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek;
  • pielęgniarki oddziałowej.

Zgodnie z projektem zmienić ma się skład komisji konkursowej powołującej zastępcę kierownika. W skład komisji konkursowej na to stanowisko zamiast od trzech do sześciu przedstawicieli podmiotu tworzącego, wchodzić ma jeden przedstawiciel podmiotu tworzącego oraz od trzech do sześciu przedstawicieli kierownika podmiotu leczniczego, chyba, że o stanowisko zastępcy kierownika ubiega się kierownik podmiotu lub jego zastępca – wówczas w skład komisji wchodzi od trzech do sześciu przedstawicieli podmiotu tworzącego.

Wśród zmian zaplanowano zwolnienie przewodniczącego komisji w konkursie na stanowisko kierownika z obowiązku przekazywania samorządowi przyjętego regulaminu konkursu oraz projektu ogłoszenia o konkursie.

Ponadto w przypadku postępowań konkursowych na stanowiska zastępcy kierownika, przyjęty regulamin konkursu oraz projekt ogłoszenia o konkursie ma być również przekazywany kierownikowi podmiotu leczniczego – jako właściwemu podmiotowi.

http://www.kondrat.pl/zespol.html

http://www.kondrat.pl/zespol.html

Jedną z najważniejszych zmian jest skrócenie terminów postępowania konkursowego.  Zgodnie z nowelizacją termin na powołanie komisji konkursowej nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zwolnienia stanowiska objętego konkursem. Zasygnalizować należy, że ma to być termin maksymalny. Możliwe będzie jeszcze wcześniejsze wszczęcie procedury konkursowej (przed dniem zwolnienia danego stanowiska), gdy kierownik, dysponuje informacją, że powstanie wakat na danym stanowisku oraz kiedy to nastąpi.

Zgodnie z nowymi przepisami skrócony ma zostać również termin dla związków zawodowych do wyboru przedstawiciela do komisji konkursowej oraz powiadomienia członków komisji konkursowej o planowanym posiedzeniu komisji.

Pozytywnie należy ocenić projektowane zmiany wprowadzające obowiązek, aby wśród przedstawicieli kierownika podmiotu leczniczego oraz podmiotu tworzącego, w komisji znaleźć się miał przynajmniej jeden lekarz.  Projektowane jest również wprowadzenie obostrzenia, aby w skład przedstawicieli kierownika podmiotu leczniczego oraz podmiotu tworzącego wchodziły osoby o wyższym wykształceniu.

Pozytywnie należy ocenić również projektowaną zmianę, zgodnie, z którą ogłoszenia o konkursie mają być publikowane wyłącznie w postaci elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwego wojewody oraz na stronie internetowej BIP podmiotu tworzącego, a nie jak dotychczas w ogólnodostępnej prasie. Pozwoli to ograniczyć zbędne czynności np. w urzędzie gminy oraz wydatki na publikacje, a ponadto w dobie informatyzacji znacznie usprawni przepływ informacji o konkursie.

Zgodnie z nowelizacją kandydaci, za wyjątkiem kandydata na kierownika nie będą mieli obowiązku składania zaświadczenia o niekaralności. Wprowadzony zostanie obowiązek przedłożenia oświadczenia o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Konkludując głównym celem nowelizacji jest szybkie i sprawne przeprowadzenie postępowania konkursowego, a ponadto zmniejszenie kosztów procedury konkursowej.

Zgodnie z art. 60 Konstytucji i zasadą równego dostępu do służby publicznej konkurs, jako metoda obsadzania kierowniczych stanowisk w służbie publicznej, zapewniać ma obywatelom równy dostęp do tej służby. Podmiotami leczniczymi powinni zarządzać odpowiednio przygotowani menedżerowie ochrony zdrowia nie zaś osoby wybierane według politycznego klucza.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Autorzy: Sławomir Molęda, partner, KONDRAT i Partnerzy,

Natalia Dyda, aplikant radcowski, KONDRAT i Partnerzy.

 

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: www.sxc.hu