Konferencja Współpraca Lekarza i Farmaceuty

Aspekty prawne współpracy lekarza i farmaceuty
  1. Ogólnopolska Konferencja “Współpraca Lekarza i Farmaceuty”.

W dniu 23 kwietnia 2016 r. w Gdańsku miała miejsce  I. Ogólnopolska Konferencja “Współpraca Lekarza i Farmaceuty”.

Zwrócono uwagę na istotny problem jakim jest postrzeganie działalności leczniczej jako działalności gospodarczej, a nie służby zdrowia.

 

Lekarz może wykonywać zawód jako np. indywidualna lub grupowa praktyka zawodowa. Farmaceuta również prowadzi działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu apteki.

Lekarz udziela świadczenia medyczne zaś farmaceuta usługi farmaceutyczne. Obecnie farmaceuta nie może udzielać żadnych świadczeń o charakterze klinicznym.

Jednakże w ramach usługi lekarskiej czasem dopuszczalne jest doraźne udzielenie produktu leczniczego  – np. konsultacja i szczepionka lekarska.

autor

Podkreślono, że istnieją luki prawne w uregulowaniach np. leczenia in vitro.

Leki w całym programie wspomaganej prokreacji są najczęściej dostarczane w miejscu badania pacjenta. Pacjentka  w zasadzie nie używa recept.

Przepisy wprost zakazują lekarzom sprzedaż leków. Możliwe jest jedynie bezpośrednie zaaplikowanie leku pacjentowi. Jednak wyjątkowo lekarz może sprzedawać produkty lecznicze sporządzane na zamówienie.

Lekarz prowadzący praktykę zawodową nie może łączyć działalności leczniczej np. z prowadzeniem apteki. Jednakże istnieją przypadki kiedy lekarz prowadzący praktykę jest jednocześnie właścicielem apteki. Jest to możliwe ze względu na przepisy prawa handlowego i możliwość tworzenia spółek, gdzie udziałowcem będzie lekarz.

Farmaceuta dokonuje czynności zaradczych,  diagnozowanie jest zarezerwowane wyłącznie dla lekarza. Sąd Najwyższy uznał jednak, że mierzenia ciśnienia mieści się w definicji apteki.

 

Niedawno zmieniły się przepisy dotyczące wydawania recept przez farmaceutów.

W rzadkich, wyjątkowych sytuacjach farmaceuta może wystawić tzw. Receptę Farmaceutyczną (RF) – np. w stanach nagłego zagrożenia pacjenta. RF jest wydawana w najmniejszym dostępnym opakowaniu.

Farmaceuta ma również prawo odmowy wydania leku wypisanego na receptę, w wyjątkowych przypadkach np. przy uzasadnionym podejrzeniu, że wydanie leku będzie zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta (tzw. klauzula zdrowia). W odróżnienia od lekarza farmaceuta nie ma możliwości powołania się na klauzulę sumienia.

 

Sposób porozumiewania się lekarza i farmaceuty w sytuacji wydawania recept wymaga naprawy i zmian prawnych.

Zasady wystawiania i realizowania recept – aspekty techniczne wymagane przez NFZ są nadmiernie sformalizowane. Należy mieć nadzieję, że gdy wejdą w życie przepisy dotyczące elektronicznych recept problemy te odejdą w niepamięć.

 

Niewykorzystany potencjał aptek szpitalnych.

W przeciwieństwie do apteki zwykłej nie jest wyizolowana od świadczeń medycznych. W szpitalu wykorzystywana jest jako magazyn i niewykorzystany jest potencjał farmaceuty. Ponadto w  Polsce mamy deficyt farmaceutów klinicznych.

 

Opieka farmaceutyczna.

Jest to proces, który jest sprawowany we współpracy z lekarzem. Najczęściej ma miejsce przy przewlekłych chorobach. Jednak farmaceuta nie ma w ogóle prawa do wglądu do dokumentacji medycznej. Lekarz nie ma prawnej podstawy przekazywania farmaceucie informacji o pacjencie (są to tzw. dane wrażliwe, o których pisaliśmy tutaj https://prawo-medyczne.info/dokumentacja-medyczna-2 ).

 

Usługa farmaceutyczna nie może być refundowana. W toku są prace zespołu w Ministerstwie Zdrowia, który ma rozwiązać ten problem.

Śledzimy zmiany legislacyjne w zakresie ochrony zdrowia. O istotnych niuansach będziemy na bieżąco informować.

Autor: Natalia Dyda, aplikant radcowski, KONDRAT i Partnerzy