Odwołanie od opinii o celowości inwestycji wydanej w systemie IOWISZ

Odwołanie od opinii o celowości inwestycji wydanej w systemie IOWISZ.

Jeśli podmiot wykonujący działalność leczniczą otrzyma negatywną opinię o celowości inwestycji wydaną za pośrednictwem systemu IOWISZ, to może się od niej odwołać. Przysługuje mu środek odwoławczy w postaci protestu, a następnie skarga do sądu.

O formularzu IOWISZ pisaliśmy: tutaj

I. PROTEST

Od negatywnej opinii o celowości inwestycji w systemie IOWISZ podmiotowi wnioskującemu o wydanie opinii (dalej: „wnioskodawca”) przysługuje środek odwoławczy – protest. Powinien on zostać przesłany do Ministra Zdrowia w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii. Protest wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku, gdy organem wydającym opinię jest wojewoda, protest adresuje się do MZ, ale przesyła się go za pośrednictwem właściwego wojewody. Protest nie podlega opłacie.

Treść protestu:

 1. oznaczenie organu, do którego się go wnosi
 2. oznaczenie podmiotu wnoszącego protest: jego imię i nazwisko lub nazwę oraz REGON  i NIP – w przypadku osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub nazwa (firma) oraz KRS w przypadku osób prawnych
 3. oznaczenie miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy
 4. znak opinii, od której protest jest wnoszony, oznaczenie organu wydającego opinię oraz data i miejsce wydania opinii
 5. uzasadnienie protestu, w tym wskazanie kryteriów, z oceną spełniania których wnioskodawca się nie zgadza
 6. oświadczenie wnioskodawcy o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
 7. podpis wnioskodawcy albo osoby upoważnionej przez niego do jego wniesienia

Załącznik:

 1. oryginał lub kopia upoważnienia do działania w imieniu podmiotu wnoszącego protest.

Źródło zdjęcia: https://iowisz.ezdrowie.gov.pl/

OPINIA MZ W SPRAWIE PROTESTU

Protest rozpatruje Minister Zdrowia. W wyniku rozpatrzenia protestu MZ wydaje opinię w sprawie protestu za pośrednictwem systemu IOWISZ, przyznając punkty za spełnienie poszczególnych kryteriów oraz uzasadniając ich liczbę. MZ powinien rozpatrzyć protest w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

Kancelaria wskazuje, że termin jaki ma MZ na analizę protestu i wydanie opinii w jego sprawie ma charakter instrukcyjny, a zatem samo niedochowanie powyższego terminu nie może stanowić podstawy zarzutu niezgodności z prawem oceny wniosku. Możliwe jest, że w skomplikowanych sprawach dojdzie do opóźnień w ich rozpatrywaniu.

Opinia w sprawie protestu zawiera:

 1. oznaczenie organu wydającego opinię
 2. oznaczenie wnioskodawcy
 3. datę i miejsce wydania opinii
 4. określenie czy protest rozpatrzono pozytywnie czy negatywnie
 5. całkowity wynik punktowy określony zgodnie z kryteriami z rozporządzenia MZ
 6. wygenerowane elektronicznie zestawienie punktów przyznanych za spełnienie poszczególnych kryteriów oraz ich uzasadnienie przez podmiot wnoszący protest oraz MZ  w wyniku rozpatrzenia protestu
 7. pouczenie o możliwości wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz ze wskazaniem trybu i terminu na jej wniesienie
 8. podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania opinii lub, jeżeli ta opinia została wydana w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

MZ wydając opinię w sprawie protestu bierze pod uwagę: informacje przedstawione przed podmiot wnioskujący, uzasadnienie zawarte w proteście, informacje z właściwej mapy potrzeb zdrowotnych, właściwe priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz dane z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Protest nie podlega rozpatrzeniu, jeżeli został wniesiony po terminie lub nie spełnia powyższych ustawowych wymagań, o czym MZ informuje  w terminie 7 dni od jego wniesienia. Zwracamy uwagę, że tylko na postanowienie o pozostawieniu protestu bez rozpoznania przysługuje zażalenie zgodnie z przepisami procedury administracyjnej.Do procedury odwoławczej wszczętej wskutek wniesienia protestu nie mają bowiem zastosowania przepisy postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracownika i organu, pełnomocnictw, doręczeń, sposobu obliczania terminów, wydawania uwierzytelnionych odpisów lub kopii akt sprawy, sprostowań oraz stwierdzania nieważności.

Naszym zdaniem może to osłabić ochronę wnioskodawców, gdyż nie przysługuje im wiele instrumentów obowiązujących na gruncie postępowania administracyjnego takich jak: skarga na bezczynność organu lub skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji publicznej.

II. SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Po wyczerpaniu postępowania odwoławczego przed MZ, w przypadku utrzymania w mocy negatywnej opinii w sprawie protestu, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skargę wnosi się bezpośrednio do WSA w terminie 14 dni od dnia doręczenia negatywnej opinii. Składa się ją wraz z kompletną dokumentacją w sprawie. Sąd wydaje orzeczenie w terminie 30 dni od wniesienia kompletnej skargi. Skarga podlega opłacie stałej.

Zasygnalizować należy, że zgodnie z właściwością skargi wnoszone od decyzji MZ będą składane do WSA w Warszawie. 

Do skargi należy załączyć:

 1. wniosek o wydanie opinii
 2. protest
 3. negatywną opinię wojewody/MZ, oraz opinię MZ w sprawie protestu
 4. stosowne pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika
 5. dowód uiszczenia opłaty od skargi, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika również opłatę skarbową od pełnomocnictwa
 6. ewentualnie inne załączniki z dokumentami zawierającymi informacje uzasadniające wniesienie skargi.

Przypominamy, że tak jak w przypadku protestu, wniesienie skargi po terminie skutkuje pozostawieniem jej bez rozpatrzenia. Jeśli jednak uchybienie temu terminowi nastąpiło z przyczyn nadzwyczajnych niezawinionych przez wnioskodawcę, to można wnieść  o przywrócenie terminu do złożenia skargi przesyłając kompletną skargę jednocześnie z takim wnioskiem.

 

III. SKARGA KASACYJNA

Wnioskodawca lub MZ może wnieść skargę kasacyjną (dalej: „SK”) do Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej „NSA”) w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku WSA wraz uzasadnieniem. SK jest rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.

Podkreślić należy, że skargę kasacyjną do NSA wnosi się na zasadach obowiązujących w przepisach procedury administracyjnej o czynnościach z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyjątkiem przepisów: o obowiązku wyczerpania środków zaskarżenia, terminów do wniesienia skargi, wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności, postępowaniu mediacyjnym, a także o uznaniu przez sąd uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa, uwzględnienia skargi i rozstrzygnięciu w przedmiocie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności. Podkreślenia wymaga, że w postępowaniu przed NSA obowiązuje przymus adwokacko – radcowski.

Cała procedura odwoławcza jest sformalizowana, a terminy do przygotowania środków odwoławczych są krótkie. Wniosek o wydanie opinii podlega bezzwrotnej opłacie w wysokości 4000 zł, a zatem w przypadku otrzymania opinii negatywnej warto wyczerpać procedurę odwoławczą zamiast składać kolejny wniosek i uiszczać ponownie powyższą opłatę. Z powyższych względów rekomendujemy zlecenie przygotowania środków odwoławczych profesjonalnemu pełnomocnikowi, który odpowiednio przeanalizuje ocenę kryteriów z formularza IOWISZ dokonaną przez organ, odpowiednie mapy i regionalne priorytety, a także skontroluje cały proces pod kątem ewentualnych uchybień proceduralnych.

PODSTAWA PRAWNA: art. 95i – 95k Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793).

AUTORZY:

Sławomir Molęda, Partner, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy 

Natalia Dyda, Aplikant radcowski, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: www.sxc.hu