NAJNIŻSZE WYNAGRODZENIA ZASADNICZE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA w 2017 r. Dla których pracowników podwyżki?

Tytuł Ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych jest nieco mylący. Nowe przepisy mają skłaniać do kompleksowego ustalania zasad podwyższania wynagrodzeń wszystkich pracowników podmiotów leczniczych (art. 5 Ustawy).

Jednak wskaźniki pracy zostały określone tylko dla personelu medycznego. Wysokość podwyżek pozostałych pracowników ma odpowiadać w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom zawodowym, ale nie dookreślono tych ogólnych wytycznych dla personelu niewykonującego zawodów medycznych. 

Nie będzie konieczne podwyższenie wynagrodzeń wszystkich pracowników szpitala. Należy zwiększyć wynagrodzenia osobom wykonującym zawody medyczne, które są zatrudnione na podstawie umów o pracę i tylko, jeśli ich wynagrodzenia zasadnicze są niższe niż te wskazane w nowych przepisach.

Podwyżki w szpitalu obejmą pracowników wykonujących zawody medyczne, w tym lekarzy stażystów oraz rezydentów. Wynagrodzenie zasadnicze takiego pracownika zapisane w umowie o pracę nie będzie mogło być niższe niż to określone w nowych przepisach. Do wynagrodzenia zasadniczego nie będą wliczane dodatki, np. za dyżury, funkcyjne lub z tytułu wieloletniej pracy. Jednak, jako, że wzrośnie podstawa do naliczania dodatków, to trzeba wziąć pod uwagę, że wzrośnie także wysokość tych dodatkowych świadczeń.

Dyrektor powinien dążyć do zawarcia z organizacjami związkowymi porozumień dotyczących podwyższania wynagrodzeń pracownikom wykonującym zawody medyczne, a jeśli w szpitalu nie działają takie organizacje, to z przedstawicielami wybranymi przez tych pracowników.

Porozumienia należy podpisać w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie nowych przepisów. Ponadto, pierwsze podwyżki będą przysługiwały wstecz już od 1 lipca 2017 r. W następnych latach porozumienia będą zawierane corocznie do 31 maja. 

Jednakże nie zostanie wprowadzona odrębna procedura i zasady prowadzenia negocjacji mających na celu podpisanie ww. porozumień. Jeśli nie dojdzie do zawarcia porozumień w powyższym terminie, to dyrektor szpitala będzie mógł ustalić sposób podwyższania wynagrodzeń w zarządzeniu.

Wydaje się, że ścisłe ustalanie dolnej granicy wynagrodzeń osób wykonujących zawody medyczne jest sprzeczne z systemami motywacyjnymi pracowników wdrożonymi w niektórych placówkach medycznych. Konieczne będzie dostosowanie do Ustawy zapisów regulaminów i innych aktów wewnętrznych obowiązujących w tych placówkach. Możliwe, że jeszcze częściej dojdzie do zastępowania umów o pracę innymi formami zatrudnienia.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 29 czerwca 2017 r. została przyjęta przez Senat i aktualnie oczekuje na podpis Prezydenta.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

AUTOR:

Natalia Dyda, Aplikant radcowski, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: www.sxc.hu