Najczęstsze błędy podczas składania ofert do NFZ

Do najczęstszych błędów podczas składania oferty do NFZ zalicza się:
1) składanie niewypełnionych bądź niepodpisanych oświadczeń lub oświadczenie nie zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu składającego ofertę,

2) składanie obligatoryjnych oświadczeń przez oferenta wg nieaktualnych wzorów,

3) brak podpisów i numeracji stron (podpisane i opatrzone kolejnym numerem muszą być zarówno formularz ofertowy, jak i wszystkie załączniki),

autor

 

4) nieprawdziwe dane – informacje nie będące zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, w wyniku pomyłek, np. podanie sprzecznych informacji w formularzu ofertowym i ankiecie co do posiadanej aparatury.

5) brak załączonych do oferty umów z podwykonawcami,

6) brak w ofercie szczegółowych danych identyfikacyjnych oferenta bądź przedłożenie nieaktualnych danych kontaktowych (w ofercie należy podać taki numer telefonu oferenta, który umożliwi możliwie najszybszy i najskuteczniejszy kontakt z oferentem)

7) w przypadku gdy oferent reprezentowany jest przez pełnomocnika – brak pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w szczególności do złożenia oferty udzielonego przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania oferenta wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą,

8) brak przedłożonego w ofercie załącznika stanowiącego wzór podpisu i parafy,

9) brak możliwości odczytu treści nośnika elektronicznego przesłanego przez świadczeniodawcę – wersja elektroniczna oferty (oferta w wersji elektronicznej zapisana w niepoprawnym formacie, brak zapisanego pliku na nośniku elektronicznym, brak nośnika elektronicznego),

10) składanie ofert w nieprawidłowym postępowaniu (np. nieprawidłowy zakres, nieprawidłowa grupa powiatów, osiedli),

11) brak załączonej w ofercie umowy OC lub umowa OC zawiera niepełny okres ubezpieczenia,

12) w przypadku, gdy oferent wykonywał będzie umowę samodzielnie – brak oświadczenia o samodzielnym wykonywaniu umowy (bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy).

Autor: Natalia Dyda, aplikant radcowski, KONDRAT i Partnerzy