Kogo obejmie sieć szpitali?

Kogo obejmie sieć szpitali?

27 września 2016 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego został opublikowany oraz oddany do konsultacji projekt nowelizacji Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Uwagi do projektu można zgłaszać do 27 października br.

http://www.kondrat.pl/zespol.html

http://www.kondrat.pl/zespol.html

Pełna treść projektu wraz z uzasadnieniem dostępna jest tutaj: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290303/katalog/12380811#12380811

Utworzona zostanie sieci szpitali, czyli tzw. System PSZ (podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej). Placówki zdrowia objęte systemem zostaną przyporządkowane do 6 poziomów zabezpieczenia ze wskazaniem profilów działalności oraz po spełnieniu ściśle określonych kryteriów. Szpitale małe lub nowe prawdopodobnie nie załapią się do sieci. Możliwe, że System PSZ nie obejmie również zakładów leczniczych udzielających świadczeń szpitalnych wyłącznie w trybie hospitalizacji planowych oraz „jednego dnia”.

Budżetowanie szpitali w sieci ma obejmować nadwykonania. Jednakże istnieje ryzyko, że szpitalom w PSZ nie zostaną zwrócone poniesione koszty za świadczenia ponad ryczałt, których placówki zdrowia zobowiązane są udzielić pacjentom w stanie nagłego zagrożenia życia.

Ponadto MZ będzie wydawał opinię o celowości włączenia do sieci szpitala niespełniającego kryteriów „ze względu na zabezpieczenie na terenie danego województwa właściwego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej”. Opinia ta będzie brana pod uwagę przy wydawaniu przez NFZ decyzji o włączeniu do sieci. Nowelizacja z jednej strony wprowadzi zatem kryteria nie pozostawiające żadnego pola uznaniowości, a z drugiej strony umożliwi włączenie do sieci każdego szpitala zaakceptowanego przez NFZ. Może dojść do uprzywilejowania publicznych placówek zdrowia.

Celem nowelizacji jest zabezpieczenie dostępu pacjentów do leczenia szpitalnego oraz AOS w poradniach przyszpitalnych, a także zapewnienie ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń. Tylko szpitale w sieci będą miały zagwarantowany kontrakt na zasadzie ryczałtu, który będzie obliczany m.in. w zależności od liczby pacjentów w poprzednim roku. Dotychczasowe kontrakty zostaną automatycznie przekształcone w umowy według nowych przepisów. Szpitale poza siecią będą musiały ubiegać się o kontrakty na dotychczasowych zasadach.

Placówki zdrowia ujęte w sieć zostaną wpisane na wykaz szpitali sporządzany przez NFZ oraz publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Funduszu. Pierwsze listy mają powstać do 30 kwietnia 2017 r. i wejdą w życie 1 lipca 2017 r. Wykazy obejmą szpitale ze wskazaniem profili ich działalności i będą obowiązywać przez 4 lata.

Szpitale w PSZ będą podzielone na trzy podstawowe stopnie, a ponadto wyodrębnione zostaną szpitale onkologiczne i pulmonologiczne, pediatryczne, a także ogólnopolskie. Profile działalności poszczególnych stopni będzie określał Minister Zdrowia. Do I stopnia będą należeć szpitale o zasięgu powiatowym, do II stopnia „byłe szpitale wojewódzkie” zaś III stopnia – wieloprofilowe szpitale specjalistyczne.

Ponadto zakłady lecznicze w celu zakwalifikowania do sieci (poza szpitalami ogólnopolskimi) muszą spełniać łącznie 3 warunki:
1) udzielają świadczeń w ramach izby przyjęć albo SOR na podstawie umowy z Funduszem, której okres trwania wynosi, co najmniej 2 ostatnie lata kalendarzowe;

2) w dniu ogłoszenia ww. wykazu udzielają świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego, przez co najmniej 2 ostatnie lata kalendarzowe, w trybie hospitalizacji;

3) spełniają szczególne kryteria, które zostaną ustalone w rozporządzeniu MZ.

Zgodnie z załączonym do nowelizacji projektem rozporządzenia MZ: I, najniższy, poziom obejmie np. chirurgię ogólną, choroby wewnętrzne, położnictwo i ginekologię; II poziom: m.in. kardiologię, neurologię, urologię, zaś III poziom np. choroby zakaźne, kardiochirurgię i neurochirurgię. Szpitale, aby zakwalifikować się do poszczególnych poziomów będą musiały udzielać świadczeń w ramach, co najmniej odpowiednio: 2, 6 lub 8 profili. Istnieje ryzyko niedofinansowania placówek, które znalazły się na skraju 2 poziomów i nie zakwalifikowały się do wyższego, a tym samym odpowiednio wyżej opłacanego.

Szpitale ogólnopolskie obejmą placówki zdrowia utworzone przez instytuty i uczelnie medyczne, po spełnieniu szczegółowych kryteriów określonych przez MZ. Szpitale te muszą również posiadać umowy z NFZ, przez co najmniej 2 lata, w tym w trybie hospitalizacji.

Zasygnalizować należy, że zgodnie z projektem rozporządzenia MZ, w celu włączenia do sieci udział hospitalizacji zakończonych najpóźniej w następnym dniu od przyjęcia będzie musiał być mniejszy niż 50% ogólnej liczby hospitalizacji, w okresie ostatniego roku kalendarzowego. Poza siecią znajdą się zatem tzw. szpitale jednodniowe.

Konkludując wprowadzenie Systemu PSZ może prowadzić do administracyjnej kontroli finansowania oraz funkcjonowania szpitali. Nowelizacja wprowadza odrębną procedurę kwalifikacji do systemu PSZ, do której nie będą stosowane ogólne zasady postępowania administracyjnego. Kryteria z nowelizacji mogą wykluczyć włączenie do sieci prywatnych szpitali, a także placówek zdrowia małych, nowych i tzw. szpitali jednodniowych. Największe szanse na ryczałtowe finansowanie będą miały funkcjonujące od lat, duże, wielospecjalistyczne szpitale publiczne.

Mimo, że ostatnio weszła w życie procedura wydawania opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia, m.in. w zakresie leczenia szpitalnego, o której pisaliśmy tutaj: to nowelizacja wprowadza odrębne i nieskoordynowane z mapami potrzeb zdrowotnych ograniczenie możliwości ubiegania się o kontrakty z NFZ. System PSZ nie uwzględni, zatem, ani analiz sytuacji demograficznej i epidemiologicznej ani regionalnych potrzeb zdrowotnych.

Autor: Natalia Dyda, aplikant radcowski, KONDRAT i Partnerzy,

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: www.sxc.hu