Jaki okres obejmuje opinia o celowości inwestycji?

Jaki okres obejmuje pozytywna opinia o celowości inwestycji?

Opinia dotyczy inwestycji, której termin planowanego rozpoczęcia oraz zakończenia został określony we wniosku o jej wydanie. Obejmuje ona okres realizacji inwestycji wskazany przez samego wnioskodawcę i nie krótszy niż jeden miesiąc.

We wniosku o wydanie opinii przy opisie inwestycji należy wskazać termin (datę) jej planowanego rozpoczęcia oraz zakończenia. Na podstawie tych danych w systemie informatycznym IOWISZ zostaje automatycznie wyliczona liczba pełnych miesięcy w przeciągu których ma zostać zrealizowana inwestycja.

Wypełniając wniosek należy odpowiedzieć na poszczególne kryteria oceny inwestycji. Zaś drugim z 34 kryteriów z tego dokumentu jest przewidywany czas na zrealizowanie planowanej inwestycji. Zgodnie z instrukcją do powyższego kryterium okres jej realizacji wynosi minimum miesiąc. W przypadku robót budowlanych za moment rozpoczęcia inwestycji należy rozumieć moment rozpoczęcia budowy. Liczbę miesięcy liczy się zaś od momentu podpisania pierwszej umowy na roboty budowlane lub usługi dotyczące inwestycji, do rozpoczęcia działań operacyjnych po zakończeniu inwestycji, na podstawie harmonogramu projektu inwestycji.

Wnioski są rozpatrywane według kolejności wpływu, a opinia wydawana jest także na podstawie informacji przedstawionych w innych, złożonych wcześniej wnioskach. Zatem okres realizacji inwestycji może wpłynąć na wydanie pozytywnej opinii. Od okresu realizacji inwestycji uzależniony jest także całkowity wynik punktowy przyznany w opinii. Jest on bowiem wyliczany według określonego wzoru, na którego wynik ma wpływ wskazany czas na realizację inwestycji podany w miesiącach. Na marginesie należy wskazać, że początkowo przepisy wyraźnie przewidywały okres ważności pozytywnej opinii, ale z zapisu tego zrezygnowano i aktualnie nie doprecyzowano okresu jej aktualności.

Konkludując, od okresu przeznaczonego na realizację inwestycji zależy, czy inwestor otrzyma pozytywną opinię. Wydaje się jednak, że nieznaczne przesunięcie planowanego terminu rozpoczęcia lub zakończenia inwestycji albo skrócenie czy wydłużenie okresu jej trwania nie spowoduje automatycznie utraty ważności już wydanej pozytywnej opinii. Jeśli jednak okres realizacji inwestycji ulegnie znacznej modyfikacji, to należy się liczyć z koniecznością ubiegania się o kolejną pozytywną opinię.

Zasygnalizować należy, że ważna pozytywna opinia jest dołączana do wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych oraz do oferty w konkursie o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Istnieje więc ryzyko, że w przypadku istotnej zmiany okresu realizacji inwestycji wniosek o dofinansowanie lub oferta placówki zostaną odrzucone.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. art. 95d, 95e, 95f, 95h Ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581)
  2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1372).

AUTORZY:

Sławomir Molęda, Partner, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Natalia Dyda, Aplikant radcowski, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: www.sxc.hu