Jak długo można pełnić obowiązki dyrektora szpitala?

Z dyrektorem SP ZOZ-u wybranym w konkursie nawiązuje się stosunek pracy albo zawiera się umowę cywilnoprawną na 6 lat. Okres ten może być przedłużony do 8 lat, jeżeli do osiągnięcia wieku emerytalnego dyrektorowi brakuje nie więcej niż 2 lata. Możliwe jest ponowne ubieganie się o stanowiska dyrektora SP ZOZ- u w kolejnym konkursie. 

W szpitalu prywatnym można dość swobodnie uregulować w umowie lub statucie spółki długość trwania kadencji dyrektora, a nawet ustalić, że obowiązki te można pełnić przez czas nieokreślony.

Okres pełnienia obowiązków dyrektora szpitala zależy od tego, czy jest to placówka publiczna, czy prywatna.

Stosunek pracy lub kontrakt z dyrektorem SP ZOZ-u władze placówki nawiązują na 6 lat. Okres ten może być przedłużony do 8 lat, jeżeli do osiągnięcia wieku emerytalnego pracownikowi brakuje nie więcej niż 2 lata.

Właściciele prywatnego szpitala maja swobodę w kształtowaniu okresu zatrudnienia kadry kierowniczej, jednakże odpowiednie postanowienia należy zawrzeć w umowie albo statucie spółki. Albowiem w przypadku braku odmiennych zapisów w powyższych dokumentach kadencja prezesa szpitala wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji dyrektora.

Rekomendujemy zawarcie w umowie albo statucie spółki odmienne niż Kodeks spółek handlowych zapisy usuwające wątpliwości, co do sposobu liczenia kadencji, np. można wskazać, że mandat dyrektora wygasa w konkretnym dniu albo, iż kończy się w dacie zaistnienia pewnego zdarzenia. Można także ustalić, że mandat dyrektora wygasa z chwilą osiągnięcia przez niego określonego wieku albo, że posiada on mandat do czasu, kiedy jest jednocześnie wspólnikiem albo wspólnikiem posiadającym określony pakiet udziałów spółki. W takich przypadkach należy monitować zakończenie mandatu i zapewnić wybór kolejnego dyrektora w odpowiednim czasie. Możliwe jest także wskazanie, że dyrektor jest powołany na okres nieokreślony.

Zasygnalizować należy, że w braku innych uregulowań w SP ZOZ-ie możliwe będzie ponowne przystąpienie przez dyrektora do konkursu na dane stanowisko. Ponadto w tejże placówce publicznej można zastrzec w umowie będącej podstawą zatrudnienia dyrektora albo np. w aneksie do umowy o pracę lub kontraktu, że po upływie jego kadencji stosunek pracy nie ulegnie rozwiązaniu, lecz dyrektor wróci na dawne stanowisko, np. lekarza. Możliwe jest również wskazanie innego stanowiska, na które dyrektor ma powrócić po upływie kadencji.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. art. 46 ust. 3, art. 49 ust. 6 Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638);
  2. art. 202 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2016.1578);
  3. §3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2012.182).

AUTOR:

Natalia Dyda, Aplikant radcowski, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: www.sxc.hu