Formularz IOWISZ: analiza projektu rozporządzenia w sprawie opiniowania inwestycji w sektorze zdrowia.

Formularz IOWISZ: analiza projektu rozporządzenia w sprawie opiniowania inwestycji w sektorze zdrowia.

Dnia 28 lipca 2016 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (dalej ‘formularz IOWISZ’).

Projekt został przekazany do konsultacji publicznych, które potrwają do 11 sierpnia br.

Kompletny tekst projektu rozporządzenia wraz z uzasadnieniem dostępny jest tutaj: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12288156/12369750/12369751/dokument235585.pdf

Formularz IOWISZ stanowić ma integralny załącznik do wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji.  Dla Ministra Zdrowia formularz jest nowym instrumentem prawnym w zarządzaniu systemem ochrony zdrowia.

Opłata stała od wniosku wynosi 4 000 zł.

Kryteria oceny z formularza mają kardynalne znaczenie dla inwestorów prywatnych i publicznych, ponieważ:

1) posiadanie pozytywnej opinii o celowości inwestycji zdrowia jest niezbędne (warunek formalny) do przystąpienia do postępowania konkursowego oraz pozakonkursowego w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków europejskich w latach 2014 – 2020;

2) pozytywna opinia o celowości inwestycji jest brana pod uwagę przy ubieganiu się o umowy z NFZ tj. przyznane zostaną dodatkowe punkty w konkursie. Zatem inwestor, który posiada pozytywną opinię ma większe szanse na uzyskanie kontraktu niż podmiot, który jej nie uzyskał lub uzyskał opinię negatywną.

http://www.kondrat.pl/zespol.html

Załącznikiem do ww. projektu jest wzór formularza IOWISZ:

– graniczny próg punktowy pozwalający na uzyskanie pozytywnej opinii to 13.500 punktów,

– złożony jest  z 34 pytań, podzielonych na kategorie.

– Składa się z 4 głównych subkategorii:

  1. LUDZIE I KADRY – m.in. potrzeby pacjenta i  kadra medyczna,
  2. OPIEKA – m.in. organizacja świadczeń,
  3. ZASOBY – m.in. infrastruktura, sprzęt,
  4. MYŚL – m.in. innowacyjność, zaplecze dydaktyczne.

 

5. Ponadto wyodrębniono kilka dodatkowych kryteriów, m.in. zgodność z regionalnym planem potrzeb zdrowotnych oraz czas planowanej inwestycji.      

 

Najniższe wagi wśród  kryteriów oceny otrzymały m.in:

stopień, w jakim inwestycja wpłynie na poprawę komfortu pacjenta i jego rodziny0,2;

– stopień, w jakim realizacja inwestycji przełoży się na podniesienie kwalifikacji osób wykonujących zawód medyczny – 0,2;

– wpływ inwestycji na aktywizację zawodową chorych oraz ograniczenie albo zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu – 0,3;

– stopień, w jakim realizacja inwestycji przełoży się na zapewnienie praw pacjenta – 0,4;

ocena jakościowa potencjalnego inwestora (posiadanie akredytacji resortu) – 0,4;

 

Najwyższe wagi (tj. 1,0) otrzymały kryteria:

–  wpływ inwestycji na wykorzystanie polskiej myśli technicznej i naukowej lub myśli technicznej i naukowej innych państw członkowskich UE lub EFTA,

– odpowiadanie inwestycji priorytetom dla regionalnej polityki zdrowotnej,

– odpowiadanie trendom demograficznych,

– przełożenie inwestycji na zaspokajanie potrzeb zdrowotnych, które dotychczas nie były zaspokajane.

 

Warto zwrócić uwagę, że w uzasadnieniach mogą być zawarte informacje nie wskazane wprost we wniosku, a mające na celu wykazanie zasadności inwestycji tzw. program medyczny. W programie tym inwestor może zamieścić zbiór analiz oraz danych określających potrzeby oraz możliwości w zakresie świadczeń medycznych.

W programie medycznym można zamieścić m.in.:

– informacje o diagnozie społeczno – gospodarczej regionu, np. w województwie;

– diagnozę usług medycznych w danym regionie, m.in. poprzez porównanie aktualnej działalności szpitala z działalnością innych jednostek w regionie;

– tzw. analizę SWOT – analizę mocnych i słabych stron badanej inwestycji oraz ich konfrontacja z otoczeniem (np. obecnymi i potencjalnymi konkurentami);

– planowane mierzalne wskaźniki rezultatu inwestycji, np. poziom wykorzystania łóżek oraz przewidywane zwiększenie/zmniejszenie wykorzystania łóżek; liczbę leczonych pacjentów oraz przewidywane zwiększenie/zmniejszenie tej liczby.

UWAGA: Pole z uzasadnieniem ww. kryteriów może się składać maksymalnie z 500 znaków dla każdego z nich.

Biorąc pod uwagę ograniczenie ilości słów i wprowadzenie jednolitych kryteriów ubiegania się o pozytywną opinię, inwestorzy powinni wybrać i opisać strategię biznesową, która pozwoli uzyskać pozytywną opinię oraz jak największą liczbę punktów w wyjątkowo syntetyczny sposób.

Tylko kilka kryteriów podlega ocenie obiektywnej: TAK (10 pkt)/ NIE (0 pkt). Większość kryteriów jest ocenianych subiektywnie w skali punktowej od 0 do 10. Ocena dokonywana jest przez organ wydający decyzję. Na poziomie województwa jest to wojewoda, a ponadregionalnym Minister Zdrowia.

W piśmie kierującym projekt do konsultacji wskazano, że do 8 sierpnia ma zostać udostępniona podglądowa wersja ww. formularza  na stronie: http://iowisz-test.ezdrowie.gov.pl , która powinna umożliwić praktyczną  oceny funkcjonalności systemu teleinformatycznego IOWISZ.

 

PODSUMOWANIE.

W  projekcie formularza IOWISZ nie sprecyzowano kryteriów, w jakich przypadkach należy przyznać inwestycji najwyższą lub najniższą ocenę w skali. Organ wydający opinię ma zatem niemal nieograniczoną uznaniowość przy ocenianiu wniosków. Trudna będzie jakakolwiek weryfikacja uzyskanej oceny przez samego inwestora. Utrudnione może być także odwoływanie się od tak wydanej decyzji.

Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu następnym po dniu jego ogłoszenia.  O wszelkich zmianach dotyczących inwestycji w ochronie zdrowia będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

PODSTAWA PRAWNA:

  1. art. 95 a – 95 e Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  2. art. 1 Projektu ustawy z dnia 31 maja 2016 r. o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2016 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

 

Autor: Natalia Dyda, aplikant radcowski, KONDRAT i Partnerzy,

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: www.sxc.hu