Podmiot wykonujący działalność leczniczą

Podmiot wykonujący działalność leczniczą – pojęcie to obejmuje zarówno:

a) podmioty lecznicze oraz

b) praktyki zawodowe (prywatne).

Prowadzi działalność polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Jest to jednak pojęcie węższe w stosunku do świadczeniodawcy (tj. podmiotu zawierającego umowę z Funduszem.

autor

Pojęcie to nie obejmuje:

– osób fizycznych, które uzyskały zawodowe uprawnienia i udzielają ich w ramach działalności gospodarczej,

– podmiotów realizujących np. świadczenia polegające na zaopatrywaniu w środki pomocnicze i wyroby medyczne, etc.

a) podmiot leczniczy – są to osoby fizyczne lub prawne w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą: (katalog zamknięty – wyłącznie w poniżej wskazanych formach):

1) przedsiębiorcy we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,

2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ),

3) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza,

4) instytuty badawcze,

5) fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,

5a) posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w 5),

6) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

7) jednostki wojskowe – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

Wszystkie podmioty lecznicze zaliczają się do podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ale należy pamiętać, że część z podmiotów leczniczych nie jest przedsiębiorcami.

Podmiot leczniczy może rozpocząć działalność medyczną w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (osoby fizyczne i spółki cywilne) albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (pozostałe spółki i inne podmioty). Słusznie jednak wskazuje się, że status prawny przedsiębiorcy nie zależy od uzyskania wpisu do rejestru, ale od podjęcia i wykonywania we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej.

Przedsiębiorca może prowadzić działalność leczniczą we wszystkich formach prowadzenia działalności gospodarczej, przykładowo:

– jednoosobową działalność gospodarczą osoby fizycznej,

– wspólników na podstawie umowy spółki cywilnej,

– osobowe spółki handlowe (jawna, komandytowa, partnerska),

– spółki kapitałowe (sp. z .o.o., sp. A.)

– spółkę europejską,

– spółdzielnię i spółdzielnię europejską.

b) od pojęcia podmiotu leczniczego należy rozróżnić praktykę zawodową – która polega na osobistym wykonywaniu zawodu we własnym lub wspólnym imieniu. Taki podmiot też będzie przedsiębiorcą. Jest to jedyna forma świadczenia działalności leczniczej poza podmiotem leczniczym wskazanym w pkt a).

Można rozróżnić praktykę indywidualną lub grupową. Praktyki te są prowadzone odpowiednio jednoosobowo przez danego medyka lub grupowo przez lekarzy, dentystów w formie spółki jawnej, partnerskiej lub na podstawie umowy spółki cywilnej.

Autor: Natalia Dyda, aplikant radcowski, KONDRAT i Partnerzy

Źródło zdjęcia: www.sxc.hu