Przekształcenia szpitali – szanse czy zagrożenia?

Debata Kancelarii Kondrat przekształcenia szpitali - szanse czy zagrożenia?

Debata  “Przekształcenia szpitali – szanse czy zagrożenia?”

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu  27 kwietnia 2016 r. w siedzibie Kancelarii Kondrat i Partnerzy w Warszawie miała miejsce debata pt. „Przekształcenia szpitali – szanse czy zagrożenia?”, w której wzięli udział przedstawiciele władz szpitali z całej Polski. Podczas debaty przedstawione zostały najnowsze założenia do projektu Ustawy o działalności leczniczej.  Nie  napawają one optymizmem.

Na wstępie nawiązano do historii przekształceń kwidzyńskiego szpitala. Temat ten został poruszony w związku ze sprawą sprzedaży 70 % udziałów spółki kwidzyńskiego szpitala, która prowadzi Szpital Spółki „Zdrowie” sp. z o.o. firmie EMC Instytut Medyczny.

Ze względu na zapowiadane zmiany legislacyjne powiat wyszedł z inicjatywą w celu dokonania zbycia akcji przez 2018 r. Nie ma pewności, czy obowiązujące przepisy zezwolą na przekształcenie.

Mimo zabezpieczenia interesów szpitala przez władze powiatu doszło do nieporozumień na tle politycznym, szeroko nagłaśnianych przez mass media. Strajk podjęli też pracownicy szpitala domagając się wypowiedzenia umowy z EMC. Powiat musiał podjąć decyzję korzystną dla zachowania szpitala, mając świadomość, że w ten sposób dba również o dobro pracowników (nieświadomych kar, które nałożone zostałyby w przypadku zerwania kontraktu).

autor

Prywatyzacja nie jest rozwiązaniem samym w sobie.

Obowiązujące przepisy powinny być dostosowane do panującej sytuacji budżetowej: zarówno powiat jak i NFZ dysponują ograniczonymi zasobami finansowymi. Stwarza to sytuację, w której niewątpliwie rodzi się miejsce dla osoby trzeciej – podmiotu prywatnego, który wesprze finansowo placówkę leczniczą.

 

Po gościach głos zabrali eksperci z departamentu prawa medycznego Kancelarii mecenas Michał Chodorek oraz mecenas Sławomir Molęda.

Największe zagrożenie w projekcie Ustawy o działalności leczniczej (UDL) stwarza przepis o tym, że w spółkach z udziałem Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego, ich udział nie może stanowić mniej niż 51% kapitału zakładowego danej spółki prowadzącej działalność leczniczą.

Projekt UDL wprowadza również zakaz wypłacania dywidendy w spółkach kapitałowych, w których ponad 51% akcji albo udziałów posiadają Skarb Państwa, j.s.t. albo uczelnia medyczna.

Wprowadzenie w życie powyższych regulacji w zasadzie stanowić będzie zakaz prywatyzacji szpitali.

Mecenas rozważał, czy  istnieją jednak czynności, które podjęte zostały przed wejściem w życia ustawy i mogą być kontynuowane po jej wejściu w życie.

Czynnościami, które nie będą uznane za podjęte w celu zbycia udziałów będą przykładowo: umowa przedwstępna zbycia udziałów lub akcji; Umowa zbycia udziałów/akcji zawarta przed wejściem w życie ustawy, zawarta pod warunkiem, który ziści się po dniu wejścia w życie nowelizacji.

Są to najprostsze modele umożliwiające zbywanie akcji i udziałów. Istnieją też nieco bardziej skomplikowane procedury uregulowane przepisami prawa handlowego jak podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z emisją warrantu subskrypcyjnego lub warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego połączone z emisją warrantu subskrypcyjnego.

Przedstawiciele samorządów wskazali, że manewry wskazane przez eksperta są bardzo trudne do zastosowania zwłaszcza przez duże placówki. Działania te miałyby tak duży oddźwięk polityczny, że raczej na podjęcie takich czynności zdecydują się mniejsze placówki lecznicze.

 

Zwieńczeniem debaty była ożywiona dyskusja przedstawicieli szpitali z całej Polski z ekspertem prawa medycznego Kancelarii – Sławomirem Molęda.

Warto zwrócić uwagę na Ustawę o partnerstwie publiczno – prywatnym, która jest słabo wykorzystywana w służbie zdrowia.

Przykładowo szpital (podmiot publiczny) wnosi wkład majątkowy np. budynki lub ich części, nieruchomości, przedsiębiorstwa jakim jest szpital zaś inwestor prywatny wnosi wkład finansowy i organizacyjny.

Można tego dokonać bezpośrednio na podstawie umowy PPP jak i zawiązując spółkę celową. Spółka celowa będzie wykonywać określone zadania. Jest to dobry sposób na restrukturyzację szpitala poprzez wyprowadzenie wszystkich usług, które nie są ściśle zdrowotne.

Mecenas Molęda podparł założenia PPP praktycznymi przykładami, m.in. wskazał na projekt stacji dializ z Jaworzna, gdzie z sukcesem zastosowano szereg rozwiązań PPP:  http://www.ppportal.pl/artykuly-polskie/stacja-dializ-z-poradnia-nefrologiczna-w-jaworznie-studium-przypadku

Przekształcenia szpitali - Kancelaria Kondrat

Przekształcenia szpitali – Kancelaria Kondrat

Ekspert podkreślił, że najważniejsze jest odpowiednie skonstruowanie umowy tak, aby podmiot publiczny zachowywał kontrolę nad szpitalem.

Istnieje potrzeba zmiany obowiązujących przepisów w celu ułatwienia dużym, wieloprofilowym szpitalom świadczenia usług medycznych, które nie generowałyby długów.

Szpitale mają często potencjał nieadekwatny do kontraktów z NFZ. Dopóki NFZ stosuje aktualne ograniczenia to nawet spółki prywatne nie dokonają cudów. Specyfika dużych ośrodków i małych powiatów jest zupełnie odmienna. Procedury obowiązujące przed NFZ powinny to uwzględniać.

W szpitalach mamy za dużo łóżek krótkoterminowych w stosunku do długoterminowych. W Polsce zaś przybywa pacjentów starszych, istnieje duże zapotrzebowanie na lekarzy geriatrów. Jednak szpitale niechętnie przyjmują starszych pacjentów, którzy wymagają długoterminowej opieki, ze względu na ograniczenia obowiązujące w kontraktach z NFZ.

Mamy nadzieję, że w przyszłości menedżerom zdrowia uda się dokonywać najbardziej korzystnych decyzji dla funkcjonowania placówek leczniczych, a tym samym również dla pacjentów i lekarzy. Proces przekształceń  szpitali i ich dostosowania do nieustannie nowelizowanych przepisów dotyczących działalności leczniczej wymaga bowiem stałego śledzenia zmian legislacyjnych, o których będziemy Państwa na bieżąco informować.


Autor: Natalia Dyda, aplikant radcowski, KONDRAT i Partnerzy

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.freeimages.com