Co warto wiedzieć o poradach dietetyka przez telefon, aplikację zakupową i Internet?

Zetknęliśmy się z problemem jaki napotykają firmy farmaceutyczne i specjaliści w nich zatrudnieni, tj. “Czy to legalne, że jako dietetyk  przy okazji informowania udzielam „mini porad” dotyczących zdrowego żywienia? Co z danymi osobowymi tych ludzi?

Wskazana działalność informacyjno – konsultacyjna nie stanowi wykonywania zawodu medycznego. Brak jest więc przeciwwskazań do udzielania przez dietetyka ogólnych informacji o zdrowym sposobie odżywiania przez telefon czy np. po wypełnieniu ankiety na portalu internetowym.

DIETETYK JAKO ZAWÓD MEDYCZNY

Zawód dietetyka nie został dotychczas objęty unormowaniami odrębnych aktów prawnych. Został on jednak wymieniony na równi z innymi zawodami medycznymi w szeregu przepisów związanych z ochroną zdrowia. Praca na stanowisku dietetyka została zakwalifikowana jako inny zawód medyczny. Konsultacje i porady, których on udziela, gdy są połączone z bezpośrednim osobistym kontaktem z pacjentem i związane z zebraniem informacji dotyczących pacjenta, jego stanu zdrowia i stylu życia, są świadczeniami zdrowotnymi. Służą bowiem profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Udzielanie porad dotyczących odpowiedniego ułożenia diety stanowi więc rodzaj usługi, świadczenia zdrowotnego.

ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE CZY NIE? 

Jednak od powyższej sytuacji należy odróżnić udzielanie przez dietetyka ogólnych informacji, drobnych porad dotyczących zdrowego odżywiania czy odpowiedniej diety dla osób chorych na cukrzycę albo cierpiących na nawagę. Dla zakwalifikowania czynności jako wykonywania zawodu medycznego istotny jest bowiem jego cel jakim jest ww. zachowanie, przywracanie zdrowia czy ratowanie ludzkiego zdrowia, życia.

LECZENIE ZGODNE ZE SZTUKĄ

Drobna porada dotycząca odpowiedniej czy dopasowanej diety jest dość ogólna. Na żadnym etapie udzielania tych informacji nie dochodzi do osobistego badania klienta czy bezpośredniego z nim kontaktu, który umożliwiłby dokonanie stosownej obserwacji np. badania i analizy składu ciała, przygotowania indywidualnego jadłospisu na podstawie dotychczasowego sposobu żywienia czy nawyków żywieniowych. Zatem w tym przypadku nie można mówić o wykonywaniu zawodu medycznego, ponieważ nie  jest możliwe świadczenie usług w zakresie opieki medycznej, bez wnikliwego zbadania danej osoby, jej obserwacji oraz opieki nad nią w procesie działań medycznych, a to podstawowe warunki definiujące te usługi. Leczenie jest bowiem sztuką indywidualną i wymaga bezpośredniego kontaktu specjalista – pacjent.

CO Z DANYMI OSOBOWYMI?

Wskazać należy, że przy okazji prowadzenia tzw. infolinii, aplikacji zakupowej czy udostępniania formularza kontaktowego na stronie internetowej dochodzi do przetwarzania danych osobowych zainteresowanych osób, np. imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu, miejsca zamieszkania, płci, wieku, stanu zdrowia, wagi, wzrostu (w zależności jakie dane zostaną udostępnione telefonicznie lub jakie rubryki są do wypełnienia w danym formularzu). Konieczne będzie więc spełnienie warunków określonych w RODO.

We wskazanych wypadkach firma farmaceutyczna jako administrator danych osobowych powinna poinformować osoby, których dane są przetwarzanie o przysługujących im uprawnieniach np.w formie rozwijalnego komunikatu, a także podać dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych firmy lub osoby, która zajmuje się ochroną danych osobowych w firmie oraz uzyskać zgodę od tych osób na przetwarzanie tych informacji np. w formie checkboxa.  Należy także wskazać np. w wyraźnie widocznej klauzuli do formularza kontaktowego, kto jest administratorem, jaki zakres danych i w jakim celu będą one przetwarzane. Dobrym rozwiązaniem może być też opracowanie i udostępnienie na stronie internetowej dokumentu, tzw. Polityki Prywatności.

KONKLUZJE

Podsumowując, brak jest przeciwwskazań prawnych do udzielania przez dietetyka zatrudnionego w spółce ogólnych, podstawowych informacji czy konsultowania sposobu odżywiania przez telefon czy za pośrednictwem strony internetowej. W celu uniknięcia ryzyka wprowadzenia Klientów w błąd sugerujemy jednak dodanie także  odpowiedniej klauzuli informacyjnej na portalu internetowym, że w celu uzyskania świadczenia medycznego z zakresu dietetyki należy skonsultować te kwestie ze specjalistą osobiście.

Zwracamy również uwagę firmom farmaceutycznym, że co do zasady takie informacje, “mini porady dietetyka” nie są zwolnione od podatku od towarów i usług.

Podstawa prawna:

  1. art. 2 ust. 1 pkt 2 i 10 Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.);
  2. art. 6, 7, 9 ust. 2 lit. a, oraz art. 12 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  3. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145);
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2011 nr 151 poz. 896).

Autorzy:

Sławomir Molęda, Partner, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Natalia Dyda, Radca prawny, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: https://pixabay.com/pl